KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK
29 Temmuz 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27656


YÖNETMELİK


Maliye Bakanlığından:

KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

             MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,”

             MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların Ek-2’sinde yer alan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Göre Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesinin birinci sırasında yer alan “Yatırım Teşvik Belgesi*” ibaresi “Yatırım Teşvik Belgesi veya Yazı*” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Usul ve Esasların hükümlerini;

             a) Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler açısından Maliye Bakanı,

             b) Özel bütçeli kamu idarelerine ait taşınmazlar açısından bu idarelerin en üst yöneticileri,

             c) İl özel idarelerine ait taşınmazlar açısından valiler,

             ç) Belediyelere ait taşınmazlar açısından belediye başkanları

             yürütür.

 
Usul ve Esasların Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


3/9/2009


27338


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın