2010 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22.115912

Konu : Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler 09.07.10 * 10261

GENELGE

1- 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge

tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak

aylık katsayısı (0,059445), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı

(0,7931), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara

çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,018843) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca

sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.120 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel

Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.767

TL’ye yükseltilmiştir. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve diğer ilgili mevzuatında

anılan fıkraya yapılan atıflarda belirtilen ücret tavanı için bu tutar uygulanacaktır.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta

Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer

alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı

3.219 TL’ye yükseltilmiştir.

d) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların

hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 6/1/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararname ile yükseltilmiş

bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

e) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/7 sayılı

Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3,59 oranında artırılmıştır.

f) Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri %3,59

oranında artırılmıştır.

2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca

ödenecek ek tazminatın aylık tutarı, erbaş ve erler için 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında 151

TL’yi geçmeyecektir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıda belirtilen açıklamalar dikkate alınmak suretiyle

gerçekleştirilecek olup, 1/7/2010-14/7/2010 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını

müteakiben ödenecektir.

4- 1/7/2010 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2.517,01

TL’dir.

5- 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde

Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken

genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her

türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/7/2010 tarihi itibarıyla 2.066 TL’dir.
Gereğini arz / rica ederim.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın