TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK19 Haziran 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27616


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2010/504

             Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/4/2010 tarihli ve 4860 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 4/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığı "Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi". 31 inci madde başlığı "Kamu idareleri arasında bedelsiz devir ve tahsis" olarak değiştirilmiş. 31 inci maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "(4) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

             (5) Bedelsiz devredilecek ve devredilemeyecek taşınırlar ile tahsise ilişkin diğer esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar

             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce kamu idarelerince, geçici olarak tahsis edilmiş bulunan taşınırlar (taşıt ve iş makineleri dahil) hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır."

             MADDE 4 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


16/1/2007


26407
 


Sayfayı Kapatmak için tıklayın