Gelir - gider belgeleri ile yönetim dönemi hesabı cetvelleri konulu yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı  : B.07.0.MGM.0.27-250.05/                                                   

Konu : Gelir - gider belgeleri ile

            yönetim dönemi hesabı cetvelleri

 

 

 

...........................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

                                                          


 

 

İlgi:1/02/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.27-250.01/01730   sayılı yazı.

 

 

Sayıştay Başkanlığından alınan 18/05/2010 tarihli ve GYİMD/2010/933-548233/45524 sayılı yazı uyarınca;

 

İliniz dahilinde bulunan muhasebe birimlerinin (döner sermaye saymanlıkları dahil) 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait gelir gider belgeleri ile idare hesabı cetvelleri hakkında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapmaları gerekmektedir.

A) Sayıştay Başkanlığınca 2010 yılında merkezde incelenmesine karar verilen muhasebe birimlerine ilişkin liste (EK-1);

1-EK:1 listede yer alan saymanlıklar karşısında belirtilen yıllara ait her türlü gelir-gider belgeleri ile yönetim dönemi hesabı cetvellerini ayrı ayrı bir yazı ekinde en kısa sürede “Sayıştay Başkanlığının İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 45 06520 Balgat/ ANKARA” adresine göndereceklerdir.

         2) Gelir-gider belgelerinin Sayıştay Başkanlığınca tasnif ve kayıt işlemlerinin sağlıklı ve süratli bir şekilde yapılabilmesi için, saymanlıklarca belgelerin gönderildiği bez torbaların üzerine;

-        Saymanlığın adı ve bağlı olduğu il,

-        Belgelerin ait olduğu ay ve yıl,

-        İlgili aya ait torbaların toplam adedi,

-        Posta kayıt ( mersule) numarası ile ağırlığı,

yazılacaktır.

Torbalar üzerindeki adres ve bilgilerin okunaklı bir şekilde yazılmasına ve her bir torbanın en çok 10 (on) kg ağırlığında olmasına özen gösterilecektir.

3) Gelir-gider belgelerinin Sayıştay Başkanlığına aylık kaç paket içerisinde gönderildiği, posta kayıt numaraları, ait olduğu ay ve yıl ile ağırlığını belirten belge Saymanlıkta muhafaza edilecek ve ayrıca istenilmediği takdirde Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bilgi verilmeyecektir.

B) Sayıştay Başkanlığınca 2010 yılında aylık incelenmesine karar verilen muhasebe birimlerine ilişkin liste (EK-2),

1) 2010 yılına ait ilgili ay hesaplarının en geç müteakip ikinci ayın 15 ine kadar bir yazı ekinde Sayıştay Başkanlığının “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat/ANKARA” adresine gönderilecektir.

 

-2006, 2007,2008 ve 2009 yıllarına ait gelir-gider belgelerini mahallinde bekleten, muhasebe birimleri ile EK: 1 ve EK: 2 listelerde yer almayan muhasebe birimlerinin, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı gelir gider belgelerini Bakanlığımızca yapılacak yeni bir duyuruya kadar mahallinde bekletmeye devam edeceklerdir.

- 2010 yılı belgeleri, Bakanlığımızca yapılacak yeni bir duyuruya kadar Sayıştay Başkanlığı’na gönderilmeyerek yerinde bekletilecektir.

- Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerinin (merkez saymanlık müdürlükleri, muhasebe müdürlükleri, malmüdürlükleri, saymanlık müdürlükleri döner sermaye saymanlıkları) dışında kalan (Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlükleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler ve il özel idareleri, mahalli idare birlikleri) idareler bu yazı kapsamında bulunmadığından anılan idareler Sayıştay’ın idarelerine gönderdiği duyuruya göre işlem yapacaklar ve bu idareler sarf belgeleri ile yönetim dönemi hesabı cetvellerinin gönderilmesi hakkında Bakanlığımızla (Muhasebat Genel Müdürlüğü) her hangi bir yazışmada bulunmayacaklardır.

 - EK- 1 ve EK- 2 listelerde yer alan muhasebe birimleri ile listelerde yer almayan muhasebe birimlerine (muhasebe müdürlükleri, saymanlık müdürlükleri, malmüdürlükleri, döner sermaye saymanlıkları) duyuru İl Defterdarlıklarınca yapılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                               Ömer DUMAN

Bakan a.

                                                                                     Genel Müdür

 

 

EKLER:

1- EK:1 (6 Sayfa) 

2- EK:2 (1 Sayfa)

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.27-250.05/                                                              

Konu : Gelir-gider belgeleri ile

 yönetim dönemi cetvelleri

 

 

 

 

 

 

İlgi:  11/02/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.27-250.01/01729 sayılı yazı.

 

 

Sayıştay Başkanlığından alınan sayılı yazıda; 18/05/2010 tarihli ve GYİMD/2010/933-5488233/45524 sayılı yazıda; 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 46. maddesi hükmü uyarınca, Saymanlık hesabının aylık incelemeye tabi tutulması nedeniyle, 2010 yılına ait ilgili ay hesaplarının en geç müteakip ikinci ayın 15 ine kadar bir yazı ekinde Sayıştay Başkanlığının “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:45 06520 Balgat/ANKARA” adresine gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle söz konusu ilgili ay hesaplarının en geç müteakip ikinci ayın 15 ine kadar bir yazı ekinde Sayıştay Başkanlığına elden teslim edilmesini, teslim edildiğine ilişkin tutanağın Saymanlıkta muhafaza edilmesini, istenilmediği takdirde teslime ilişkin Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmemesini rica ederim.

 

 


EK:1
Sayıştay Başkanlığınca  Merkezde İncelemeye Tabi Olan Saymanlıklar
S.N0 : İL ADI HESABIN ADI YILI
1 ADANA Adana Gümrük Saymanlık  Müdürlüğü 2009
2 ADANA Adana Kurumlar Saymanlık  Müdürlüğü (DSİ) 2009
3 ADIYAMAN Adıyaman Üniversitesi DSS (İlişikli olduğu Saymanlık: (kod: 27660) Adıyaman Sağlık Kurumları DSS ) 2009
4 AFYON Afyonkarahisar Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
5 AĞRI Ağrı Sağlık Kurumları DSS 2009
6 AKSARAY Aksaray Üniversitesi DSS (İlişikli olduğu Saymanlık: Aksaray Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS) 2009
7 AMASYA Amasya Üniversitesi DSS (ilişikli Saymanlık: Amasya Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS) 2009
8 AMASYA Amasya Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
9 ANKARA Ankara Kara Harp Okulu Saymanlık Müdürlüğü 2009
10 ANKARA Ankara Hava Lojistik Komutanlığı Say. Müdürlüğü 2009
11 ANKARA Ankara Zırhlı Birlikler Okulu Ve Egitim Mer. Say. Müdürlüğü 2009
12 ANKARA Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Say. Müdürlüğü 2009
13 ANKARA Ankara 4. Kolordu Saymanlık Müd. 2009
14 ANKARA Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Saymanlığı 2009
15 ANKARA Orta Doğu Teknik Üniversitesisi DSS 2009
16 ANKARA Hacettepe Üniversitesi DSS 2009
17 ANKARA Gazi Üniversitesi DSS 2009
18 ANKARA Ankara Üniversitesi DSS       2009
19 ANKARA Ankara Etlik Tarım ve Köyişleri Bak. Hayvan Hastalıkları Araştırma Enst.Müd. DSS 2009
20 ANKARA Ankara Tarım ve Köyişleri Bak. Şap Enst. Müd. DSS 2009
21 ANKARA Ankara Gülhane Ask.Tıp.Aka.Kom. DSS 2009
22 ANKARA Geleneksel El sanatları ve Mağazalar DSS (eski adı: Ankara Kültür ve Turizm İşl. Müd. DSS) 2009
23 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 12 Nolu DSS 2009
24 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 10 Nolu DSS 2009
25 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 9 Nolu DSS 2009
26 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 8 Nolu DSS 2009
27 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 7 Nolu DSS 2009
28 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 5 Nolu DSS 2009
29 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
30 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
31 ANKARA Ankara Tasfiye İşl.Bölge Müd.Dön.Ser.Say.Müdürlüğü 2009
32 ANKARA Çevre Ve Orman Bakanlığı  İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Merkez DSS 2009
33 ANTALYA Antalya Alanya  Malmüdürlüğü 2009
34 ANTALYA Antalya Manavgat  Malmüdürlüğü 2009
35 ANTALYA Antalya Serik Malmüdürlüğü 2009
36 ARTVİN Artvin Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ) 2009
37 AYDIN Aydın Defterdarlık Muhasebe  Müdürlüğü  2009
38 AYDIN Aydın Söke Malmüdürlüğü 2009
39 AYDIN Aydın Didim (Yenihisar)  Malmüdürlüğü 2009
40 AYDIN Aydın Adnan Menderes Üniversitesi DSS 2009
41 AYDIN Aydın Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
42 AYDIN Aydın Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
43 AYDIN Aydın Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS       2009
44 BALIKESİR Balıkesir Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ) 2009
45 BALIKESİR Balıkesir Üniversitesi DSS  2009
46 BALIKESİR Balıkesir Bandırma Tarım ve Köyişleri Bak. Marmara Hayvan Araştırma Enst. Müdürlüğü DSS 2009
47 BALIKESİR Balıkesir Sağlık Kurumları 4 Nolu DSS 2009
48 BALIKESİR Balıkesir Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
49 BALIKESİR Balıkesir Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
50 BATMAN Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
51 BİLECİK Bilecik Sağlık Kurumları DSS 2009
52 BOLU Bolu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
53 BOLU Bolu Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
54 BOLU Bolu Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
55 BURDUR Burdur Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
56 BURDUR Burdur Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS  2009
57 BURSA Bursa Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK) 2009
58 BURSA Bursa Gemlik  Malmüdürlüğü 2009
59 BURSA Bursa İnegöl  Malmüdürlüğü 2009
60 BURSA Bursa Osmangazi  Malmüdürlüğü 2009
61 BURSA Bursa Sağlık Kurumları 6 Nolu DSS 2009
62 BURSA Bursa Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
63 ÇANAKKALE Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi DSS 2009
64 ÇANKIRI Çankırı Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
65 ÇANKIRI Çankırı Sağlık Kurumları1 Nolu DSS       2009
66 DENİZLİ Denizli Pamukkale Üniversitesi DSS  2009
67 DENİZLİ Denizli Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
68 DİYARBAKIR Diyarbakır Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK) 2009
69 DİYARBAKIR Diyarbakır Dicle Üniversitesi DSS 2009
70 DÜZCE Düzce Üniversitesi DSS 2009
71 EDİRNE Edirne Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 2009
72 ELAZIĞ Elazığ Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK) 2009
73 ELAZIĞ Elazığ Fırat Üniversitesi DSS 2009
74 ELAZIĞ Elazığ Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
75 ERZURUM Erzurum M.S.B.  Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müdürlüğü 2009
76 ESKİŞEHİR Eskişehir Anadolu Üniversitesi DSS 2009
77 ESKİŞEHİR Eskişehir Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
78 ESKİŞEHİR Eskişehir Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
79 GAZİANTEP Gaziantep Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS       2009
80 GİRESUN Giresun Üniversitesi DSS ( İlişikli olduğu Saymanlık: (kod: 287661) Giresun Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS ) 2009
81 GİRESUN Giresun Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
82 HATAY Hatay Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
83 ISPARTA Isparta Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ) 2009
84 ISPARTA Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi DSS 2009
85 İSTANBUL İstanbul M.S.B.  Tedarik Bölge Başkanlığı Saymanlık Müd. 2009
86 İSTANBUL İstanbul Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğü 2009
87 İSTANBUL İstanbul 2 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (TCK) 2009
88 İSTANBUL İstanbul Beykoz Malmüdürlüğü 2008
89 İSTANBUL Boğaziçi Üniversitesi DSS  2009
90 İSTANBUL Galatasaray Üniversitesi DSS 2009
91 İSTANBUL Yıldız Teknik Üniversitesi DSS 2009
92 İSTANBUL İstanbul Teknik Üniversitesi DSS 2009
93 İSTANBUL Mimar Sinan Üniversitesi DSS 2009
94 İSTANBUL Marmara Üniversitesi D.S.S  2009
95 İSTANBUL İstanbul Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
96 İSTANBUL İstanbul Darp.ve Damga DSS 2009
97 İSTANBUL İstanbul Adli Tıp Kurumu Bşk. DSS 2009
98 İZMİR İzmir Hava Eğitim Saymanlık Müdürlüğü 2009
99 İZMİR İzmir MTA  Ege Bölge Müd. Muhasebe Birimi 2009
100 İZMİR İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü DSS 2009
101 İZMİR Ege Üniversitesi DSS  2009
102 İZMİR İzmir Sağlık Kurumları 6 Nolu DSS 2009
103 İZMİR İzmir Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
104 K.MARAŞ Kahramanmaraş Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
105 KARABÜK Karabük Üniversitesi DSS (İlişikli olduğu Saymanlık: Karabük Sağlık Kurumları DSS) 2009
106 KARAMAN Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi DSS (ilişikli Saymanlık: Karaman Sağlık Kurumları DSS) 2009
107 KARS Kars Kafkas Üniversitesi DSS 2009
108 KASTAMONU Kastamonu Üniversitesi DSS (ilişikli Saymanlık: Kastamonu Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS) 2009
109 KASTAMONU Kastamonu Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
110 KASTAMONU Kastamonu Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
111 KAYSERİ Kayseri Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
112 KAYSERİ Kayseri Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
113 KİLİS Kilis Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 2009
114 KIRIKKALE Kırıkkale Üniversitesi DSS 2009
115 KIRŞEHİR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi DSS (İlişikli olduğu Saymanlık:        (kod: 407661) Kırşehir Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS ) 2009
116 KIRŞEHİR Kırşehir Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
117 KOCAELİ Kocaeli Gölcük Deniz Filoları Say. Müdürlüğü 2009
118 KOCAELİ Kocaeli Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü DSS 2009
119 KOCAELİ Kocaeli Üniversitesi DSS  2009
120 KONYA Konya Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK) 2009
121 KONYA Konya Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
122 KÜTAHYA Kütahya Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS 2009
123 MANİSA Manisa Celal Bayar Üniversitesi DSS 2009
124 MARDİN Mardin Sağlık Kurumları DSS 2009
125 MERSİN Mersin Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 2009
126 MERSİN Mersin Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (TCK) 2009
127 MERSİN Mersin Üniversitesi D.S.S 2009
128 MUĞLA Muğla Aksaz Deniz Filoları Say. Müd. 2009
129 NİĞDE Niğde Üniversitesi DSS 2009
130 ORDU Ordu Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
131 ORDU Ordu Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
132 OSMANİYE Osmaniye Sağlık Kurumları DSS 2009
133 RİZE Rize Üniversitesi DSS   (İlişikli olduğu Saymanlık: (kod: 537661) Rize Sağlık Kurumları 1 Nolu DSS ) 2009
134 SAKARYA Sakarya Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
135 SAMSUN Samsun Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ-TCK) 2009
136 SAMSUN Samsun Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
137 SİVAS Sivas Cumhuriyet Üniversitesi DSS 2009
138 SİVAS Sivas Sağlık Kurumları 4 Nolu DSS 2009
139 ŞANLIURFA Şanlıurfa Birecik Malmüdürlüğü 2009
140 ŞANLIURFA Şanlıurfa Siverek  Malmüdürlüğü 2009
141 ŞANLIURFA Şanlıurfa Suruç  Malmüdürlüğü. 2009
142 ŞIRNAK Şırnak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
143 ŞIRNAK Şırnak Habur Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 2009
144 ŞIRNAK Şırnak Cizre  Malmüdürlüğü 2009
145 ŞIRNAK Şırnak Silopi Malmüdürlüğü 2009
146 TEKİRDAĞ Tekirdağ Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
147 TEKİRDAĞ Tekirdağ Çorlu Malmüdürlüğü 2009
148 TEKİRDAĞ Tekirdağ Çerkezköy Malmüdürlüğü 2009
149 TEKİRDAĞ Tekirdağ Hayrabolu Malmüdürlüğü 2009
150 TEKİRDAĞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi DSS 2009
151 TEKİRDAĞ Tekirdağ Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlığı                       (Sağlık Kurumları 1 ve 2 Nolu DSS) 2009
152 TOKAT Tokat Erbaa Malmüdürlüğü 2009
153 TOKAT Tokat Zile Malmüdürlüğü 2009
154 TOKAT Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi D.S.S 2009
155 TOKAT Tokat Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
156 TRABZON Trabzon Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğ 2009
157 TRABZON Trabzon Yomra Malmüdürlüğü 2009
158 TRABZON Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi DSS 2009
159 TUNCELİ Tunceli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
160 UŞAK Uşak Defterdarlık Muhasebe Müd. 2009
161 UŞAK Uşak Üniversitesi DSS
(İlişikli olduğu Saymanlık: Uşak Sağlık Kurumları DSS)
2009
162 UŞAK Uşak Sağlık Kurumları DSS 2009
163 VAN Van Erciş Malmüdürlüğü 2009
164 VAN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DSS 2009
165 YALOVA Yalova Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
166 YOZGAT Yozgat Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
167 YOZGAT Yozgat Bozok Üniversitesi DSS (İlişikli olduğu Saymanlık:              (kod: 667662) Yozgat Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS )
2009
168 YOZGAT Yozgat Sağlık Kurumları 2 Nolu DSS 2009
169 ZONGULDAK Zonguldak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 2009
170 ZONGULDAK Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Malmüdürlüğü 2009
171 ZONGULDAK Zonguldak Karaelmas Üni. DSS 2009
172 ZONGULDAK Zonguldak Sağlık Kurumları 3 Nolu DSS 2009
EK:2
Sayıştay Başkanlığınca  Merkezde İncelemeye Tabi Olan Saymanlıklar
S.N0 : İL ADI HESABIN ADI YILI
1 ANKARA Ankara Jandarma Saymanlık Müdürlüğü 2010
2 ANKARA Ankara Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü 2010
3 ANKARA Ankara 1 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (DSİ) 2010
4 ANKARA Ankara 2 Nolu Kurumlar Saymanlık Müdürlüğü (TCK) 2010
5 ANKARA Jandarma Okullar Komutanlığı Saymanlık Müdürlüğü 2010
 

 

 

Ahmet KOÇYİĞİT

   Genel Müdür a.

    Daire Başkanı

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın