Karekod Uygulaması ve Yeşil Kartlı Hastalar Hakkında Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.BMK.0.18.100- 63                            09.06.10 * 8490              

 

Konu : Tedavi Yardımı

 

 

 

                                               …………. BAKANLIĞINA

                                               …………. BAŞKANLIĞINA

                                               …………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                               …………. VALİLİĞİNE

                                               …………. REKTÖRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında; “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta yapılan değişiklikler; tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümleri çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kişiler için aynen uygulanacaktır.” şeklinde bir açıklamaya yer verilmiştir.

 

Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) revize edilerek 25.3.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01.04.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

           

Diğer taraftan, genel sağlık sigortası kapsamında bulunanlar için  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 16.05.2010 tarihinden itibaren ilaç takip sistemi (karekod) uygulamasına geçilmiştir.

 

Buna göre;

 

1- Yeşil kartlı hak sahipleri için 13.08.1992 tarihli ve 21314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik”teki hükümler ile genel sağlık sigortasına devredilmemiş kişiler için Bakanlığımız tarafından yayımlanan Tedavi Tebliğinde farklı olarak uygulanmakta olan hükümler saklı kalmak kaydıyla; 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT’ta) ilaç, tıbbi malzeme ve diğer tetkik, tahlil ve tedavilerle ilgili olarak, metin kısmında ve eklerinde yapılmış olan düzenlemelerin, devir kapsamı dışında tutulan ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Tedavi Tebliği kapsamındaki kişiler için de uygulanması ve  söz konusu kişiler için ayakta tedavide başvuru başına ödeme esaslarının dikkate alınmaması,

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ Sağlık, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler ve KİT Dairesi      İlkadım Caddesi  G-H Blok   (06450)  Bakanlıklar – ANKARA  Telefon : 415 14 28  Faks: 415 26 96                             

 

 

2- Henüz genel sağlık sigortasına devredilmemiş olan 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamında bulunan personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ile 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilmek suretiyle tedavi giderleri karşılanmakta olan yeşil kartlı hastalar için reçete edilecek ilaçlar hakkında, ilaç takip sistemi (karekod) açısından ilaçların karekodlu olup olmamasına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan uygulamaya paralel olarak aynı yönde uygulama yapılması,

 

gerekmektedir.

 

Bilgilerini ve gereği yerine getirilmek üzere durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

  

           

 

 

 

                                                                                                                      Naci AĞBAL

                                                                                                                          Müsteşar

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın