Yerel yönetimlerden alacaklar ile belediyelere olan su borçlarının takas edilmesi Hk. yazı


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.02 / 010 28 Mayıs 2010 / 5387

Konu : Yerel Yönetimlerden Alacaklar

. . . . . . . . . . . . VALİLİĞİNE

l Sağlık Müdürlüğü)

Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında ayaktan veya

yatarak tedavi edilen bazı yerel yönetimlerde (belediyelerde) görevli kişilerin, ilgili

belediyelerce ödenmeyen birikmiş tedavi giderlerine ait fatura bedellerinin bir kısmı

kurumlarımızın tüm çaba ve gayretlerine rağmen bu güne kadar tahsil edilememiştir.

B elediyelerce ödenmeyerek biriken tedavi giderlerine ait alacaklar ile döner sermayeli

kurumlarımızın ilgili belediyelere olan su borçlarının karşılıklı takas edilip edilemeyeceği ile

ilgili Bakanlığımızca, Maliye Bakanlığı’na görüş sorulmuş olup, Maliye Bakanlığı Muhasebat

Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2010 tarihli ve 6634 sayılı yazısında; “ . . . Buna göre, hukuki

niteliği ve kaynağı itibari ile tartışmalı olan su bedelin ibaret borcun özel hukuk niteliğinde

olduğunun kabulüyle borçlu kurum olan bakanlığınız birimleri tarafından tek taraflı bir

beyanla takas yoluna gidilebilir ise de; alacaklı kurum belediye tarafından su borcunun kamu

hukuku karakterli olduğundan bahisle 818 sayılı Borçlar Kanununun 123 maddesinin üçüncü

bendi uyarınca rızası alınmadan yapılan takas işleminin geçersiz olduğu iddiasıyla yargı

yoluna gidilebileceği, bu durumda konu hukuken istikrar kazanmamış olduğundan, yargı

merciinin hangi görüşü benimseyeceğinin ve ne yönde karar vereceğinin, bilinemeyeceği,

dolayısıyla bir borcu sona erdirmek ve alacağı tatmin etmek için yapılmış olan takas

leminden beklenen faydanın elde edilemeyebileceği risk ve ihtimallerinin göz ardı

edilmemesi gerektiği düşünülmekte, eğer takas yoluna gidilecekse, ileride hukuki bir sorunla

karşılaşmamak için alacaklı kurum olan ilgili belediyenin rızasının alınmasının gerektiği

değerlendirilmiştir.” denilmektedir.

Bu nedenlerle yukarıdaki belirtilen hususlar doğrultusunda, yerel yönetimlerden alacaklı

ve yerel yönetimlere borçlu olan kurumlarımızın, ilgili yerel yönetimlerle karşılıklı protokol

yapmak suretiyle tedavi giderlerine ait bugüne kadar ödenmemiş alacaklarını, biriken su

borçları ile takas edebilecekleri hususunun iliniz dahilindeki Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli

sağlık kurum ve kuruluşlarına bildirilmesini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği:
81
İl Valiliğine

Sayfayı Kapatmak için tıklayın