PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2010/17 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ

2010/17 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

 

 

1- İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personeline (2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında maaşları say2000i sisteminden yapılanlar) yapılan fazla çalışma ödemelerinin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)' nden yapılabilmesine yönelik yazılım çalışması tamamlanmış olup, ilgili harcama birimlerinde genel kullanıcı rolüne sahip personel tarafından Mayıs ayı ve takip eden aylara ilişkin fazla çalışma ödemeleri KBS’ den yapılabilecektir.

           Buna göre;

           a- İlgili harcama birimleri, kendi personelinin (maaşları say2000i sisteminden yapılanlar) fazla çalışma ödemesine ilişkin veri girişini Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’nde yer alan Fazla Çalışma Modülünden yapacaklar ve girilen verilerin say2000i sisteminde bulunan fazla çalışma ödemeleri tablosuna eklenebilmesi için elektronik ortamda muhasebe birimine gönderme işlemini gerçekleştireceklerdir.

          b- Bahsi geçen birimlerde çalışan personele yapılan fazla çalışma ödemesinden gelir vergisi kesintisi yapılması sebebiyle, bu ödemelerin takip eden ayın 6 sı akşamı mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda muhasebe birimlerine gönderilmesi gerekmektedir (vergi matrahı güncelleme işlemleri mesai saati bitiminde merkezden yapılacaktır). Ayrıca, bu tarihten sonra eksik ödeme veya ilk defa ödeme yapılması gerektiğinde münferit hesaplama yapılması durumunda ise bu kişilere ödeme yapılmasını takiben ilgili aya ait vergi matrahı muhasebe birimlerince say2000i sistemindeki Maaş Bilgi Girişi formunda  bulunan “Eklenecek Vergi Matrahı” alanına girilmek suretiyle  güncellenecektir.

          c-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğince aranılan belgelerin dökümü alınacak ve imza süreci tamamlanacaktır.

          d- Muhasebe birimleri, elektronik ortamda say2000i sistemine gelen ödeme emri belgesi ile eki belgelerin kontrolünü yaptıktan sonra muhasebeleştirme işlemini yapacaklardır.

          e- Fazla çalışma ödemelerine ilişkin veri girişi ve muhasebeleştirilmesini açıklayan uygulama kılavuzu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Fazla Çalışma Modülü içerisinde bulunmaktadır.

           2- 2010/9 sayılı say2000i duyurusunun 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere, aylıksız izinli sayılanlar ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca aylıksız izinli sayılanların (kendileri ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerine ilişkin) genel sağlık sigortası primi ile muvazzaf askerlik görevi nedeniyle Kurumlarından aylıksız izinli sayılanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bulunması durumunda bu personelin genel sağlık sigortası priminin hesaplanabilmesi için, Maaş Bilgi Girişi formundan bilgileri güncel hale getirilerek, işlem kodu “18- Aylıksız İzinde (GSSP Kesilecek)” seçilmekte ve ilgilinin genel sağlık sigortası primi sistemden hesaplatılmaktadır. Ancak, aylıksız izinli sayılanlar ve muvazzaf askerlik görevini yerine getirenlerin  genel sağlık sigortası primlerinin hesaplanmasından sonra (çalıştığı Kurum maaşıyla beraber hesaplanıp muhasebeleştirilmesinden sonra) görevine başlayanların maaşlarının sistemden hesaplatılabilmesi ve muhasebeleştirilebilmesine yönelik yazılım çalışması tamamlanmış olup, söz konusu personel için münferit maaşının “Maaş Hesaplama” formundan hesaplatılarak ödeme emri belgesinin de aynı formdan otomatik olarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir (Haziran ayından itibaren). Ayrıca, izinden dönen personel için izinden döndüğü ay için genel sağlık sigortası primi hesaplanmış ve muhasebeleştirilmişse söz konusu tutarı ters kayıtla muhasebe kayıtlarından çıkarılması ve ilgili harcama birimi mutemedi tarafından önceden hesaplanan bu tutarın bildirge verilmeden önce  Emsan TXT dosyasından çıkarılması gerekmektedir (münferit hesaplanan maaş bordro bilgilerinin esas alınması gerektiğinden).

3- 2010/15 sayılı say2000i duyurusunda Kefalete tabi memurların giriş ve aylık aidatlarının Kefalet Sandığına elektronik ortamda aktarılmasına yönelik Kefalet Sandığı yetkilileri ile ortak bir çalışma başlatıldığından bahisle, maaşından her ay kefalet aidatı kesilmesine karşın Maaş Bilgileri menüsünde bulunan Kefalet Cüzdan No Bilgi Girişi Formuna bilgileri girilmeyen personel için 05/06/2010 tarihine kadar bilgi girişlerinin tamamlanması gerektiği, Kefalet Cüzdan No Bilgi Girişi Formuna bilgileri girilmeyen ya da eksik girilen personele sistemden Haziran/2010 maaş döneminde maaş hesaplanmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti. Bu bağlamda, maaşları say2000i sisteminden yapılan personelden Kefalet Cüzdanı çıkartılamayanlar için  01.07.2010 tarihinden itibaren Kefalet Sandığından Kefalet Cüzdanı talep edilmeyecek olup, sistemde Maaş Bilgileri menüsündeki Kefalet Cüzdan No Bilgi Girişi formunda bulunan Cüzdan No alanına Kefalet Cüzdan Numarası yerine ilgili personelin T.C. Kimlik Numarasının yazılması gerekmektedir. Yine aynı formda bulunan Kef. Gör. Başlama tarihi alanına mutlaka ilgili personelin kefaletli göreve başlama tarihinin girilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                  

      Ömer DUMAN

                                                                                                       Genel Müdür

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın