MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MAHALLİ İDARELER

(Belde ve Nüfusu 25.000'in Altında Olan İlçe Belediyeleri ile Mahalli İdare Birlikleri)

MUHASEBE YETKİLİSİ

SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI

DUYURUSU

2010 / ANKARA
Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü’ nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.
1. GENEL AÇIKLAMALAR
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak 1000 muhasebe yetkilisi adayı için sertifika eğitim programı düzenlenmiştir.
2. ELEME SINAVI
Sertifika eğitim programına başvuranların sayısının 1100 veya daha fazla olması halinde, eğitim programına alınacak muhasebe yetkilisi adaylarının belirlenmesi amacıyla Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) eleme sınavı yapılacaktır. Bu durumda eleme sınavına ilişkin duyuru sınav tarihinden en az 1 (Bir) ay önce Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde ilan edilecektir.
3. EĞİTİMİN SÜRESİ VE YERİ
Muhasebe yetkilisi adayları, görevlerinin gerektirdiği mesleki nitelikleri kazanmaları amacıyla Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen ders konuları esas alınmak suretiyle Bakanlığımızca tespit edilecek konulardan oluşturulacak ders programına göre 240 saatlik eğitime tabi tutulacaktır.
Sertifika eğitim programları, eğitim imkanları da dikkate alınarak dönemler halinde düzenlenebilecek ve Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) sertifika eğitiminin yeri ve tarihi eğitime alınacak adaylara eğitim programının başlamasından önce bildirilecektir.
4. SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI KONULARI
Muhasebe yetkilisi adayları aşağıda belirtilen konular çerçevesinde eğitime tabi tutulacaktır.

a) Mali mevzuat:


  1 - Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı.
  2 - Bütçe mevzuatı.

3 - Gider mevzuatı.

  4 - Gelir kanunlarının genel esasları.

b ) Muhasebe:

  1 - Genel muhasebe.
  2 - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili diğer muhasebe düzenlemeleri.
  3 - Mali istatistik ve raporlama.

c) Diğer konular:

  1 - Devlet teşkilatı.
  2 - Sayıştay Kanunu ve ilgili mevzuatı.
  3 - Milli Emlak Mevzuatı.
  4- İdare hukuku, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve İcra İflas Kanununun genel esasları.

5 - Sosyal güvenlik mevzuatının genel esasları.

  6 - Yerel yönetimler mevzuatının genel esasları.

5. BAŞVURU ESASLARI
Belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak düzenlenen Mahalli İdareler Sertifika Eğitim Programına katılabilmek için son başvuru tarihi itibarıyla;


   1- Büyükşehir belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri, İl özel idareleri, ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idarelere ait kadrolarda bulunmak,
   2- En az lise mezunu olmak,
   3- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az 4 (Dört) yıl çalışmış olmak,

şartlarını bir arada taşımak ve sertifika eğitim programına bu duyuruda belirtilen usullere uygun olarak süresinde başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte istenilen belgeleri ilgili makamlara vermiş bulunmak gerekir.
Mahalli İdarelerin (büyükşehir belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri, il özel idareleri, ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler) dışındaki diğer idarelerde görev yapmakta olup ta şartları tutan adaylar bu eğitim programına başvuruda bulunmayacaktır.
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçeli İdareler ve Sosyal Güvenlik Kurumlarında görev yapanlar için belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacak muhasebe yetkilisi adaylarına yönelik olarak daha sonraki tarihlerde düzenlenecek “Mahalli İdareler Sertifika Eğitim Programı” na ilişkin duyuru Bakanlığımıza ait www.maliye.gov.tr ve www.muhasebat.gov.tr internet adreslerinden ayrıca yapılacak ve idarelere de yazılı olarak bildirilecektir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde geçen sürelerin hesabında; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü ve yönetim dönemi hesabının sorumlularca yasal mevzuatında belirlenen usul ve yöntemlerle Sayıştaya ve yetkili mercilere sunulduğu birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
Son başvuru tarihi itibarıyla mahalli idarelere ait kadrolarda bulunmakla birlikte diğer kurumlarda geçici görevli olarak çalışan personel eğitim programı başlamadan önce geçici görevleri sonlandırılmak şartıyla asıl kadrosunun bulunduğu birimler kanalıyla mahalli idareler için düzenlenen sertifika eğitimine başvuruda bulunabilecektir.
6. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular elektronik ortamda 21/06/2010-12/07/2010 tarihleri arasında http://www.muhasebat.gov.tr internet adresinde yer alan “Mahalli İdareler Sertifika Eğitim Programı Başvuru Formu” kullanılmak suretiyle elektronik ortamda sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
Adaylar tarafından elektronik ortamda tamamlanan başvuru işlemine ilişkin sistemden alınacak çıktılar imzalandıktan sonra, başvuru formları en geç 12/07/2010 tarihine kadar görev yaptıkları idarelerin özlük işlerini yürüten personel veya insan kaynakları birimine teslim edilecektir.
7. İDARELERCE YAPILACAK İŞLEMLER
Sertifika başvuru formlarını teslim alan idarelerinin personel/insan kaynakları birimleri sertifika başvuru formunda yer alan ve adaylarca doldurulan bilgileri kontrol ederek;


   ü Formun ikinci bölümünde yer alan adayın görevi ve hizmetine ilişkin bilgiler doldurulacak,
   ü Adaya ait onaylı hizmet döküm cetveli, çalıştığı hizmet birimleri ayrı ayrı görülecek şekilde ve kurumun muhasebe hizmetini yürüten birimlerde geçen sürelere ait satırlar ayrıca işaretlenip paraflanmak suretiyle oluşturup her bir başvuru formuna eklenecek,
   ü Başvuru formu personel/insan kaynakları biriminin yöneticisi ile bu birimden sorumlu daire başkanı veya üstü yönetici tarafından da imzalanıp onaylanacaktır.

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olan mahalli idare birlikleri ve idareleri; alınan tüm başvuruları konsolide ederek EK-1 listeyi hazırlayacaklar, sertifika eğitim programı başvuru formlarını ve ekini oluşturan hizmet döküm cetvellerini EK-1 listeye ekleyerek.en geç 19 Temmuz 2010 tarihine kadar il defterdarlıklarına teslim edeceklerdir.
İl defterdarlıkları mahalli idare birimlerinden aldıkları başvuru formları ve listeleri birleştirerek EK-2 listeyi hazırlayacaklar, sertifika eğitim programı başvuru formlarını ve ekini oluşturan hizmet döküm cetvellerini EK-2 listeye ekleyerek Maliye Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğü) en geç 26 Temmuz 2010 tarihinde ulaşacak şekilde göndereceklerdir.
Defterdarlıklarca Microsoft Excel formatında hazırlanan EK-2 liste aynı süre (26 Temmuz 2010) içerisinde elektronik ortamda Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün egitim@muhasebat.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
8. MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Adaylarca elektronik ortamda doldurulan ve idarelerince Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) gönderilen formlar, kişilerin beyanları ve idarelerinin personel/insan kaynakları birim yetkililerinin onayları esas alınarak ön değerlendirmeye tabi tutulacak ve eleme sınavına ve/veya sertifika eğitim programlarına katılacak adaylar belirlenecektir.
Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yapılacak inceleme sonucunda gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve/veya gerekli şartları taşımadıkları anlaşılanlar, eğitim programından çıkarılacak veya sertifikaları iptal edilecektir. Bu gibiler için eleme sınavını kazanmış olmak, sertifika eğitimini tamamlamış olmak veya sertifika sınavını başarmış olmak herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
9. DİĞER HUSUSLAR
Mahalli İdareler Sertifika Eğitim Programını tamamlayan adaylar daha sonra Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) belirlenen yer ve tarihte yazılı sınava tabi tutulacaktır. Sınava ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinden de ayrıca ilan edilecektir.
Söz konusu sınavda başarılı olan adaylara sadece belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütme yetkisi veren muhasebe yetkilisi sertifikası verilecektir.
Başvuru ile kabul işlemini yapanlar, başvuru formunda kendileri tarafından doldurulan bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Aksi hareket edenlerin idari ve cezai sorumlulukları saklı kalacaktır.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın