Başbakanlık Genelgesi (2010/15)
26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA


Resmî Gazete


Sayı : 27592


GENELGE


Başbakanlıktan:

             Konu : Entegre Sınır Yönetimi

GENELGE

2010/15

             “Entegre Sınır Yönetimi” konusu, Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelerinde “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” faslında yer almaktadır. Bu konu ile ilgili AB uyum çalışmaları İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurumların da katkıları ile sürdürülmektedir. Ülkemizin daha açık ve daha güvenli bir sınır kontrol ve gözetim yapısına sahip olabilmesi için, bu konuda görevli kuruluşlarımızın ve mevzuatımızın AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesi, tüm sınır kapıları ile kara ve deniz sınırlarında görev yapmak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı profesyonel bir sınır güvenlik teşkilatının kurulması amaçlanmaktadır.

             Bu çerçevede;

             Entegre Sınır Yönetimi ile ilgili olarak; Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program, Türkiye’de Dış Sınırların Korunmasına Yönelik Strateji Belgesi, Türkiye’nin Entegre Sınır Yönetimi Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Ulusal Eylem Planı, Reform İzleme Grubu Kararları, Katılım Ortaklığı Belgeleri, İlerleme Raporları gibi ulusal ve uluslararası belgelerde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji ve politika geliştirmek, kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesi gereken hususların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, üst düzeyde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak üzere; İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği müsteşar yardımcısının başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünden kurumları adına karar vermeye yetkili üst düzey temsilcilerin katılımı ile “Entegre Sınır Yönetimi Koordinasyon Kurulu”nun kurulması uygun görülmüştür.

             Kurul yılda en az iki defa toplanacak, çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek, sekretarya hizmetleri İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimi tarafından yürütülecektir. Kurul, gerekli gördüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edebilecektir.

             Kurul tarafından ihtiyaç duyulması halinde alt kurullar, teknik komiteler ve çalışma grupları oluşturulabilecek, bu kurul, komite ve gruplarda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri de yer alabilecektir.

             Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde gerçekleştirilmesi ve eşgüdümün gerektiği gibi sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın