Kurumların ihtiyaçlarının karşılanması Konulu Sağlık Bakanlığının yazısı

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı   : B.10.0.SGB.0.81.00.05/949- 4939                                                                                                                                                                                                          14.05.2010


Konu : Kurumların ihtiyaçlarının karşılanması


 

 

 

...……….. VALİLİĞİNE

 (İl Sağlık Müdürlüğü)

 

İlgi:     a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge.

            b) 21/08/2009 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/8480 sayılı genel yazı.

            c) 23/11/2009 tarihli ve 2009/72 Sıra Nolu Genelge.

            d) 31/12/2009 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.05/949-13368 sayılı genel yazı.

            e) 12/01/2010 tarihli ve B.10.0.SGB.0.81.00.05/949-279 sayılı genel yazı.

 

Bilindiği üzere ilgi (a) ve (c) genelgeler ile döner sermayeli kurumlarımızın kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlemleri ve stok yönetimi kapsamında bir takım düzenlemeler yapılmıştır.     

            İlgi (a) ve (c) genelgeler ekinde gönderilen listelerde isimleri belirtilen Bakanlığımıza bağlı hastaneler, bu genelgenin yayımlandığı tarihten sonra tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını; “Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik” ile 13/02/2009 tarihli ve 2009/10 sıra nolu Bakanlığımız genelgesi çerçevesinde il bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği hastaneden temin edeceklerdir.

Bu kapsamda, ilgi (a) ve (c) genelgeler ekinde gönderilen listelerde isimleri belirtilen kurumlar Müdürlüğünüzce uygun görülen kuruma/kurumlara bağlanmış ve yapılan bağlamaya ilişkin bilgiler de, ilgi (d) yazımız gereği olarak Bakanlığımıza bildirilmiştir.

 İlgi (e) yazımızda ise, bazı genel hastanelerin özel dal hastanelerine bağlandığı, özel dal hastaneleri ile genel hastanelerin ihtiyaçlarının farklılıkları çok olacağından ihtiyaçların daha kolay ve zamanında karşılanmasını teminen genel hastanelerin genel hastanelere, özel dal hastanelerinin de varsa özel dal hastanelerine yoksa genel hastanelere bağlanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, ihtiyaçları karşılanan ve karşılayan kurumlar, Bakanlığımızca yapılan ödenek planlama, bütçe işlemleri, mali analiz ve diğer birçok işlemde değerlendirmeye alındığından bağlanan kurum listelerinin güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, ekli listede (yazımız ekine konulmamış olup Bakanlığımız resmi web sayfasında yazımız ile yayımlanmıştır) gönderilen iliniz bilgilerinin kontrol edilerek varsa değişikliklerin 21/05/2010 tarihine kadar acilen bildirilmesi, bildirim yapılmadığı takdirde değişiklik olmamış olarak kabul edileceği ve bundan sonra yapılacak değişikliklerin de ivedi olarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

           Memet ATASEVER

                              Bakan a.

                              Başkan

 

EK:

Liste ( 7 sayfa) (Ek konulmadı, web sayfamızda yayımlandı)

 

DAĞITIM:                                       

81 İl Valiliğine

 

Ekler için tıklayınız.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın