Aile Hekimliği Muayenelerinden Katılım Payı Alınmayacağına Dair Genelge

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.BMK.0.18.100-58                 14.05.2010  *   6957          

 

Konu : Tedavi Katılım Payı

 

 

 

 

                                               …………. BAKANLIĞINA

                                               …………. BAŞKANLIĞINA

                                               …………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                               …………. VALİLİĞİNE

                                               …………. REKTÖRLÜĞÜNE

 

 

            Bilindiği üzere, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9 uncu maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetki çerçevesinde; 12 Sıra No’lu “Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ” 18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlamıştır.

           

Ancak, söz konusu Tebliğ hakkında açılan idari davalar üzerine Danıştay Onuncu Daire Başkanlığı tarafından verilen muhtelif kararlarda;  Tebliğin “Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde katılım payı alınması” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan, birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinden 2.- TL muayene katılım payı alınacağına dair düzenlemenin “aile hekimliği muayenelerinden 2.-TL katılım payı alınmasına” ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan 12.05.2010 tarihli ve 2010/63 sayılı Genelgede;

 

“25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan SUT’un ilgili hükmü ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerekmektedir.

 

Bu Genelge  13 Mayıs  2010  tarihinden  itibaren  geçerli  olmak  üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.”

 

denilmektedir.

 

Öte yandan, Bakanlığımız tarafından 31.12.2009 tarihli ve 27449 sayılı 5 inci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğin “Sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin devredilmeyecek görevler” başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrasında;

 

            

__________________________________________________________________________________________ Sağlık, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler ve KİT Dairesi      İlkadım Caddesi  G-H Blok   (06450)  Bakanlıklar – ANKARA  Telefon : 415 14 28  Faks: 415 26 96                             

 

 

 

            “Bu Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından SUT’ta yapılan değişiklikler; tedavi yardımına ilişkin olarak yürütülen ortak uygulamaya paralel olarak, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın, devir kapsamı dışında tutulan ve tedavi giderleri Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tedavi Tebliği hükümleri çerçevesinde kurumlarınca karşılanmaya devam edilen kişiler için aynen uygulanacaktır.”

 

şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

 

Bu itibarla, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin aile hekimliği muayenelerinden alınacak katılım payına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında değişiklik öngören söz konusu Genelge hükümlerinin 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre tedavi giderleri karşılanmakta olan yeşil kartlı hastalar için de aynı şekilde uygulanması gerekmekte olup,  13.05.2010 tarihinden geçerli olmak üzere yeşil kartlı hastaların aile hekimliği muayenelerinden  muayene katılım payı alınmayacaktır.

 

Bilgilerini ve gereği yerine getirilmek üzere durumun iliniz dahilindeki tüm muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

  

 

 

 

 

 

 

Naci AĞBAL

Müsteşar

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın