SGK Gelelgesi (2010/63)


T.C

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SAYI : B.13.2.SGK.0.11.01.02/311 12 MAYIS 2010

KONU: Danıştay Kararı

GENELGE

2010/63

Bilindiği üzere, 2008 Yılı Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 29/9/2008 tarihli ve 27012

sayılı Birinci Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk Tabipler Birliği tarafından Kurumumuz aleyhine açılan dava neticesinde, Danıştay

Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940 E. Sayılı Kararı ile, “18.09.2009 tarih ve

27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 1. ve 2. maddelerinin, aile hekimliği

muayenelerinden alınacak katılım payı tutarının 2 TL olarak belirlenmesine ve bu tutarın

ilgililerden tahsil edilmesine ilişkin kısımlarını yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Ayrıca, yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup SUT’un “3.2. Katılım Payı” maddesinde

yukarıda belirtilen Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulmuş olan hükme paralel olarak aile

hekimliği muayenelerinden 2 TL katılım payı alınacağına dair düzenleme yapılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan

“Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin

durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya

eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle, 25.03.2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan

SUT’un ilgili hükmü ile aile hekimliği muayenelerine ilişkin olarak tahsil edilmesi gerektiği

belirtilen 2 TL katılım paylarının Danıştay Onuncu Dairesinin 22.03.2010 tarihli ve 2009/13940

E. sayılı Kararı doğrultusunda tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Bu Genelge 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

M. Emin ZARARSIZ

Kurum Başkanı

Dağıtım: Bilgi:

Gereği: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Kurum Merkez Teşkilatına Sağlık Bakanlığına
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Maliye Bakanlığına

Sayfayı Kapatmak için tıklayın