SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


8 Mayıs 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27575


YÖNETMELİK


Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTA EKSPERLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 22/6/2008 tarihli ve 26914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci ve 32 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (g) bendinden sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

             “(b) Bölge: Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek il gruplarını,”

             “(ğ) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31 inci maddesine istinaden kurulan Sigortacılık Eğitim Merkezini,”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve söz konusu fıkranın (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usûllerle  eksperlik belgesi almış gerçek kişiler, aşağıdaki şartları sağladıkları ve Türk sigortacılık mevzuatı ile ilgili sınavı kazandıkları takdirde, sahip oldukları eksperlik dalında, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eksper olarak değerlendirilir:

             a) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olmaları,”

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 6 – (1) Eksper ihtiyacına ilişkin olarak iller veya bölgeler ve eksperlik dalları itibariyle yapılacak çalışmalar sonucunda Müsteşarlıkça eksper ihtiyacı oluştuğuna kanaat getirilmesi halinde, yurt çapında veya il ya da bölge bazında eksperlik kursları açılır. Açılacak bu kursların sonunda sınav yapılır.

             (2) Bir eksperlik dalı için ihtiyacın altında adayın ön kayıt yaptırması halinde o dalda kurs programı açılmayabilir. Bir dalda belirlenen ihtiyaçtan fazla müracaat olması halinde ön eleme sınavı yapılır.     

             (3) Eksperlik dalı bazında açılacak kurslar çerçevesinde yapılacak ön eleme sınavına ilişkin usuller ile açılacak kursların tarihi, programı, kapsamı ve başvuru koşullarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır.

             (4) Başvuru için kayıt ve kursa ilişkin bilgiler, kursların yurt çapında açılması halinde Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden tirajı en yüksek on gazetenin ikisinde; kursların il veya bölge bazında açılması halinde ise yerel gazetelerde en az bir ay önce üç gün süre ile TOBB tarafından ilan edilir ve ayrıca Müsteşarlık, TOBB ve Birlik internet sayfalarında ilan edilir.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 7 – (1) Eksperlik kursları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Müsteşarlıkça uygun görülecek kurumlarca SEGEM eşgüdümünde veya SEGEM tarafından yapılır. 

             (2) Kurs bitirme sınavlarının tarihi, kapsamı ve koşulları ile diğer usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır. Kurs bitirme sınavları SEGEM tarafından yapılır.

             (3) Başka eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler, almak istedikleri yeni ruhsatla ilgili kursta daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden muaf tutulur.

             (4) SEGEM, kursları tamamlayarak sınavları kazananları sınav sonuçlarına göre Müsteşarlığa ve İcra Komitesine bildirir. Müsteşarlıkça onaylanan adaylar, stajyer eksper listesine alınmak üzere İcra Komitesine bildirilir.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – (1) Eksperlik kurs ve sınavını başarı ile tamamlayan adaylar, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren üç yıl içinde İcra Komitesine staj başvurusunda bulunur. İcra Komitesi başvuran adaylara en geç üç ay içinde staj planı ile ilgili bilgi verir. 

             (2) Kurs bitirme sınavını başarıyla tamamlayamayanlara iki sınava daha katılma hakkı tanınır. Sınavların hiçbirine katılmayan veya bu sınavlarda başarılı olamayan adaylar söz konusu eksperlik alımı çerçevesinde haklarını kaybeder.

             (3) Birinci fıkrada belirtilen süre içinde staja başlamak için başvurmayanların, ön eleme sınavına girmeden eksperlik kursuna tekrar katılmaları gereklidir.

             (4) Eksperlik stajı, başvurulan branşla aynı eksperlik dalında ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış olup talepte bulunan ve İcra Komitesince seçilecek eksperlerin yanında altı ay süreyle yaptırılır.

             (5) Dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında ekspertiz işlemlerinde yardımcı eleman şeklinde kadrolu olarak en az staj süresi kadar çalıştığını kanıtlayanlar için staj şartı aranmaz. Bu fıkrada belirtilen çalışma süresinin staj olarak kabulü için, çalışmanın sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten en fazla beş yıl öncesine kadar yapılmış olması gerekir. Süresi dolmayanlar, eksik süre için aynı koşullarda stajı tamamlayabilir.

             (6) Daha önce başka bir eksperlik dalında ruhsatı bulunan eksperler, eksperlik ruhsatı talep ettikleri dalda ruhsatname sahibi ve en az beş yıl fiilen eksperlik yapmış bir eksperin yanında, sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren asgari üç aylık süre içinde en az üç hasar dosyasında işlem yaptıklarını belgelemeleri kaydıyla stajlarını tamamlamış sayılır.

             (7) Sınav sonuçlarının SEGEM tarafından duyurulduğu tarihten itibaren kadrolu olarak dördüncü fıkrada belirtilen eksperlerin yanında çalışanların çalıştıkları süreler de staj süresinin hesabında dikkate alınır.

             (8) Stajyer eksperler, kendi başlarına ekspertiz yapamaz.

             (9) Eksperler, ekspertiz esnasında stajyer eksperi de yanlarında bulundurmak için azami gayreti gösterir.

             (10) İcra Komitesi, yanında staj yapılacak eksper bulunamaması veya stajın tamamlanamaması durumunda, süre ve adil bir dağılımı gözeterek, stajın bu Yönetmelikte öngörülen biçimde tamamlanması için gerekli tedbirleri alır.  

             (11) Yanında staj yapılan eksperler, İcra Komitesine stajyer eksperlerin staja başlama tarihini bildirir; üç ayda bir kişisel durumları, çalışmaları, başarı dereceleri hakkında düzenleyecekleri ara raporu, staj bitiminde ise eksperlik yapıp yapamayacağı hakkında kanaatlerini belirtir gerekçeli sonuç raporunu on işgünü içinde gönderir.

             (12) İcra Komitesi, stajyer eksperlerin durumu hakkında eksperlerin sonuç raporlarının alınmasından sonra ara raporları da göz önünde tutarak, stajyer eksperlerin kendilerine ruhsatname verilmesine, staj sürelerinin uzatılmasına veya başka bir eksperin yanında yeniden staj yapmalarına veyahut eksper olamayacaklarına ilişkin görüşünü Müsteşarlığa yazılı olarak bildirir.

             (13) Müsteşarlık, stajyer eksperlerin durumuna ilişkin İcra Komitesinin görüşünün yanı sıra, gerekirse, yanında staj yapılan eksperler tarafından düzenlenmiş ara ve sonuç raporlarında yer alan hususları da değerlendirmek suretiyle karar verir. Verilen bu kararın mahiyetine göre sonucu TOBB’a bildirir.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Eksper olmaya hak kazananlara verilecek ruhsatname için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla Ek: 4 ila 8’de belirtilen bilgi ve belgeler aranır. Bu bilgi ve belgelerle TOBB’a veya görevlendireceği odalara başvuruda bulunulur.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Eksperler, tarihi ve programı önceden duyurulacak ve yılda bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ruhsat tarihi veya yenileme tarihi esas alınır. Eğitimin süresi, kapsamı ve ücretine ilişkin çalışmalar İcra Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır. Bu eğitimlerin SEGEM tarafından yapılması esastır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Eksper tayini ve ekspertiz ücreti ile ilgili olarak Kanunun 22 nci maddesi hükümleri çerçevesinde hareket edilir. İcra Komitesi, Birliğin ve Müsteşarlığın görüşünü alarak ekspertiz ücretleri ile ilgili rehber tarife hazırlayabilir.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Eksperler, ekspertiz işlemini mümkün olan en kısa sürede tamamlar ve tespit edilen kayıp veya hasar miktarını talep edilmesi halinde taraflara bildirir. Ekspertiz işleminin beklenenden uzun sürmesi veya çeşitli nedenlerle nihai raporun hazırlanamaması hallerinde, eksper gecikme nedenlerini de açıklayan bir ara rapor düzenler.”

             “(3) Eksperlerin taraflardan yazılı ya da ispatlanabilir iletişim kanallarıyla talep ettikleri bilgi ve belgelerin makul bir süre içinde temin edilmemesi durumunda, eksperler mevcut bilgi ve belgelere göre kanaatlerini oluşturarak ekspertiz raporunu tamamlayabilir.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

             “(4) Sigorta veya reasürans şirketlerinde çalışmış olup, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eksperlik görevine başlayacak olanlar, son çalıştıkları sigorta veya reasürans şirketinden ayrılış tarihlerinden itibaren, bir yıl süreyle ayrıldıkları sigorta veya reasürans şirketinden ekspertiz görevi alamazlar.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             “(2) Müsteşarlık, birinci fıkrada belirtilen belgeler ile raporların elektronik ortamda veya başka dayanıklı ortam ve araçlar vasıtasıyla saklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 27 – (1) Müsteşarlıkça yapılacak incelemeler sonucunda, eksperlerin;

             a) Faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerle sigorta sözleşmesine taraf olan kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürdüklerinin,

             b) Mevzuata, sigortacılığın icaplarına ve iyiniyet kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sektöre olan güveni sarsıcı ve sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranış sergilediklerinin tespiti halinde faaliyetleri geçici olarak iki aydan altı aya kadar Müsteşarlıkça durdurulabilir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulanlar, durumları Levhaya kaydedilmek üzere Müsteşarlıkça TOBB’a bildirilir.

             (2) Eksperlerin;

             a) Tarafsızlıklarını yitirdiklerinin tespiti veya

             b) Birinci fıkrada sayılan hususlarda faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasını takip eden bir yıl içerisinde aynı fiili tekrar etmeleri halinde ruhsatları Müsteşarlıkça iptal edilir.

             (3) Müsteşarlıkça gerek bu madde hükümleri ve gerekse İcra Komitesince alınan kararlar çerçevesinde meslekten çıkarılmasına karar verilmesi neticesinde ruhsatnameleri iptal edilen kişiler Levhadan silinmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu kişiler, bir daha eksperlik yapamamak üzere, TOBB nezdinde tutulan ruhsatları iptal edilmiş eksperler listesine dahil edilir.

             (4) Levhadan kaydı silinerek ruhsatnameleri iptal edilenler, durumun kendilerine tebliği üzerine, sahip oldukları ruhsatname ve kimlikleri derhal TOBB veya yetkilendireceği odaya geri verir.

             (5) Meslekten çıkarılmayı gerektiren haller dışında Levhadan silinmeye ilişkin işlemler İcra Komitesince yürütülür.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 28 – (1) Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde, bu Yönetmeliğin sınav, kurs ve staj hükümlerinden muaftır.

             (2) Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, Havuz adına yaptıkları risk inceleme ve hasar tespiti faaliyetleri ile ilgili disiplin uygulaması bakımından, Kanunun 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen cezalara aykırı olmamak kaydıyla Tarım Sigortası Havuzunca yapılacak düzenlemelere tabidir.

             (3) Tarım Sigortaları Havuzu eksperleri, tarım ve hayvan hayat eksperlik dalında da faaliyette bulunabilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

             “(3) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki kişiler için, 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen staj süresi, üç ay olarak uygulanır.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde yer alan tablo başlıklarındaki “branş”, “alt branş” ifadeleri, “dal”, “alt dal” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 4 numaralı ekinde yer alan iflas/konkordato başlığının karşısında bulunan “Konkordato ilan ve iflas etmemişse ‘√’ işareti konulacak” ifadesinden önce gelmek üzere “Beyan ile alınacak,” ifadesi eklenmiştir.

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 5 numaralı ekinde yer alan ticari unvanı, işyeri adresi, semt, ilçe, il maddelerinin karşısında bulunan “Ticaret sicil gazetesinden alınacak” ifadesi “Beyan ile alınacak” şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


22/6/2008


26914
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın