2010-2011 Öğretim Yılı Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Duyurusu

 

EK-1

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI

DUYURUSU

 

I- SINAV TARİHİ, YERİ VE ALINACAK KURSİYER SAYISI

1- 2010-2011 eğitim ve öğretim dönemi Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı, 02/07/2010 tarihinde saat 09.30’da Ankara’da yapılacaktır.

2- 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı için;

     a- Ankara Mesleki Eğitim Kursu Gelir Bölümüne 90, Gider Bölümüne 60,

     b- Eskişehir Mesleki Eğitim Kursu Gelir Bölümüne 90, Gider Bölümüne ise 60 olmak üzere,

toplam 300 kursiyer alınacaktır.

 

II- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Lisans, Lisans üstü veya hukuk, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, muhasebe, iş idaresi ve yönetim bilimi alanlarında 26/09/2007 tarihinden önce ön lisans mezunu olmak,

2- Son başvuru tarihi itibariyle Bakanlık veya Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde en az dört yıl çalışmış olmak ve bu hizmetin son iki yılında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför hariç) bulunmak,

3- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını geçmemiş olmak (36 yaşından gün almamış olmak),

4- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya eğitim süresince tecilli olmak,

5- Sicil raporu düzenlenen son iki yılda olumlu sicil almış olmak,

şartları aranacaktır.

Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunu olanlar, Kamu Görevlerine İlk   Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yer alan (A) Grubu kadrolar (yardımcılar dahil) ile Uzman ve daha üst unvanlarda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

III- SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ

 

         Başvuru şartlarını taşıyarak Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına katılmak isteyen, Bakanlığımız merkez ve taşra personeli http://www.pergen.gov.tr ,Gelir İdaresi Başkanlığı merkez personeli ile 29 ilde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı personeli ise http://www.gib.gov.tr  internet adreslerinde bulunan “Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu  17 – 28 Mayıs 2010 tarihleri arasında elektronik ortamda doldurmak suretiyle aşağıda açıklandığı şekilde başvurularını yapacaklardır.

 

         -Adaylar başvurularını, T.C. Kimlik Numaralarını yazmak suretiyle elektronik ortamdaki başvuru formuna giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan 1 ve 2 nci bölümlerdeki bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemini tamamlayacaklardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         - Başvuru formunun 3 üncü bölümü adaylar tarafından doldurulacaktır. Bu bölümdeki tercih ve bilgilerde kullanıcının düzeltme yapmasına sistem izin vermeyeceğinden, doğruluğu kontrol edildikten sonra onaylanıp gönderilmesine dikkat edilecektir.

        

 

 

IV- PERSONEL VEYA İNSAN KAYNAKLARI BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

-Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

-Valilik atamalı personel için  Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

-Gelir İdaresi Başkanlığı merkez personeli için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı,

-Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan 29 il personeli  için ilgili İnsan Kaynakları Müdürlükleri

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 11 Haziran 2010 tarihi mesai bitimine kadar onaylama işlemini yapacaklardır.  

Personel ve İnsan Kaynakları Birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan sorumludurlar.

 

 

V- GİRİŞ BELGELERİNİN ADAYLARCA TEMİNİ

 

         Adaylar, Sınav Giriş Belgesini 21 Haziran 2010 tarihinden itibaren http://www.pergen.gov.tr/sinavegitimduyurulari.php internet adresinden çıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp çalıştığı şube veya birim amirine  mühürletip imzalatmak suretiyle onaylatacaklardır.

        

 

VI- SINAV SORULARININ İLANI, İTİRAZ VE SONUCUN DUYURULMASI  

1- Sınav soruları ve cevap anahtarı Genel Müdürlük web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sorulara ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonu takip eden beş iş günü içinde itirazları değerlendirir ve sonuç Genel Müdürlükçe adaya bildirilir.

2- Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılır. Duyuruda belirtilen sayıda aday, başarı sırasına göre Kursa kayıt hakkı kazanır. Son sırada aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve son sicil notu yüksek olana öncelik tanınır.

3- Başarılı olanlar ile asil ve yedek olarak kayıt hakkı kazananların listesi en geç 26/07/2010 tarihi mesai bitiminde web sayfasında yayımlanmak ve Bakanlık ilan panosunda asılmak suretiyle duyurulur. Ayrıca kayıt hakkı kazananlara tebligat yapılmak üzere birimlerine yazılı olarak bildirim yapılır. 

 

 

 

 

 

 

VII- DİĞER HUSUSLAR

 

1- Sınavda başarılı olanlardan, başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların ve görevden uzakta olanların kursa kayıtları yapılmaz.

2- İzmir Mesleki Eğitim Kursuna 2010-2011 eğitim döneminde kursiyer kabul edilmeyecektir.

3- Eğitim görmek istenilen kursa ait il tercihi yapılacağından; Ankara ve Eskişehir’den sınava katılan adaylar yalnızca katıldıkları il için bir tercih, diğer illerden katılan adaylar ise iki tercih yapacaklardır.

4- Sınav, gelir ve gider bölümleri için ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav soruları Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesinin 10 uncu maddesinde bölümler itibariyle belirtilen konularda ve oranlarda sorulacaktır.

5- Sınava girecek adaylar, beraberlerinde sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere ayrıca nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi getireceklerdir.

6- Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla girmek yasaktır.

7- Ankara dışından sınava katılan adayların görev yerlerine sınava katıldıklarına ilişkin bilgi verilecektir.

8- Kursiyerlere eğitim ve öğretim süresince Harcırah Kanununun 37 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde gündelik ödenecektir.

9- Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına ilişkin Duyuru ve Başvuru Formu http://www.pergen.gov.tr adresinde yer almaktadır.

10- İrtibat Adresi :  Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (Eğitim Şubesi)

            İlkadım Caddesi Dikmen Yolu Kara Harp Okulu Kavşağı   (06100) Dikmen/ANKARA

            Tel : 0 312 415 21 15- 58 - 0 312 415 20 74

            GİB Tel: 342 10 80 / 352

            Fax : 0 312 425 04 43 - 0 312 424 06 39

            Web Adresi : http://www.pergen.gov.tr          eposta: pergenegit@maliye.gov.tr

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın