MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


22 Nisan 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27560


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

             “p) E-Okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,”

             “r) Özel eğitim gerektiren öğrenci: Çeşitli nedenlerle bireysel ve gelişim özellikleriyle eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından, beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren öğrenciyi”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Genel” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “m) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin eğitiminde; özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerine göre gerekli önlemler alınır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – (1) Ortaöğretimin amacı;

             a) Öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vererek toplumu tanımalarını, sorunlara çözüm yolları aramaları ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazanmalarını,

             b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlanmalarını

             sağlamaktır

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Ders kitabı ya da ders kitabı yerine kullanılacak eğitim araç ve gerecinin temin ve kullanımı ile ilgili hususlarda 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “b) Özel eğitim gerektiren öğrencilerin durumlarını dikkate alarak okul veya kurumlara dengeli bir şekilde dağıtılmaları için gerekli önlemleri alır. Bu çerçevedeki okul veya kurumlarda, özel eğitim gerektiren öğrencilerin yerleştirileceği sınıf mevcudunun azaltılmasına, aynı sınıfta iki ayrı özel eğitim gerektiren öğrenci grubundan öğrenci bulunmamasına ve öğrencilerin özel durumlarına göre gerekli fiziki düzenlemelerin yapılmasına yönelik tedbirleri alır.”

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 23 – (1) Okullara kayıt ve kabuller;

             a) Sınavsız öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına kayıt ve kabul işlemleri elektronik ortamda yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

             b) Merkezî sınav sistemiyle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci kaydı, ortaöğretime yerleştirme puanı esas alınarak yapılır. Sınav ya da sınavlar, ortaöğretime yerleştirme puanının belirlenmesi ve öğrenci yerleştirme ile ilgili usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

             c) Yetenek veya uygulama sınavı ile öğrenci alan okullara öğrenci seçimi ile kayıt ve kabul işlemleri, okulların özel yönetmeliklerinde belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülür.

             ç) Akşam lisesi, açıköğretim lisesi ile mesleki açıköğretim lisesinden gelen öğrencilerin kayıt ve kabulleri, örgün ortaöğretim okul ya da kurumlarında öğrenim haklarının bulunması ve okulların kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yapılır.

             (2) Örgün ortaöğretim okul veya kurumlarına ilk defa kaydolacakların, öğretim yılının başlayacağı tarihte 18 yaşını bitirmemiş olmaları gerekir. Tasdikname ile kaydolacaklarda ise sınıf tekrarı yapmış ve öğrenim hakkını kullanmamış sayılma süreleri de dâhil öğrenim göreceği okulun azami bitirilme süresindeki yaş sınırını geçmemiş olma şartı aranır.

             (3) Okullara kayıt ve kabulde; diploma, tasdikname veya denklik belgesinin aslı istenir. Adres tespitinde ulusal adres veri tabanı ikamet adres bilgileri esas alınır.”

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 15/4/1985 tarihli ve 85/9380 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, 14/11/2002 tarihli ve 24936 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği ile kayıt yaptırılacak okulun özel mevzuat hükümleri uygulanır.”

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Öğrencilerin devamsızlıkları ile ilgili işlemlerde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “c) Parasız yatılı öğrencilerin sağlık hizmetleri, 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             “MADDE 40 – (1) Sayım kurulu, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.”

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 44 – (1) Muayene ve kabul komisyonu; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.”

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç 3 iş günü içinde düzenlenir, ilgili müdür yardımcısı ve okul veya kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir. Tasdikname ile ayrılma durumu sınıf geçme, kütük ve tasdikname defterlerine yazılır. Kendi ya da velisinin isteği ile tasdikname alarak ayrılan ve tekrar okuluna dönmek isteyen öğrenciler, ders yılı içinde bu Yönetmelikte belirtilen özürsüz devamsızlık süresini doldurmadan;  ders yılı dışında ise süre kaydına bakılmaksızın kayıt-kabul şartlarını taşımaları hâlinde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürelerde okullarına kayıt yaptırabilirler. Ancak ders yılı içinde okuldan ayrılarak yine ders yılı içinde geri dönen öğrencilerin, ayrıldıktan sonra okuluna dönünceye kadar özürsüz olarak geçirdikleri süre özürsüz devamsızlıktan sayılır.”

             “(4) Nakil için tasdikname düzenlenmez. Nakiller, e-okul sistemi üzerinden okulların özel yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(1) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında 22/9/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü hükümlerine uyulur.”

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 69 – (1) Kütüphane, 22/8/2001 tarihli ve 24501 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuata göre düzenlenir ve işletilir.”

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(6) Spor alanları, spor tesisleri ve diğer tesislerin işletilmesiyle ilgili hususlarda 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine uyulur.”

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 74 – (1) Okul veya kurum personelinin nitelik ve sayısının belirlenmesi ve atamalarının yapılmasında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 16/7/1999 tarihli ve 99/13184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, 4/3/2006 tarihli ve 26098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile öğretmen atamalarına ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uyulur.”

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) ve (u) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(e) Öğretmenlerin performanslarını artırmak amacıyla her dönemde en az bir defa dersini izler ve rehberlikte bulunur.”

             “(u) Konsolide yetkilisi olarak, müdür başyardımcısını veya müdür yardımcılarından birini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görevlendirir.”

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “j) Görevlendirildiğinde; pansiyon hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği ile 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesini sağlar.”

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             “(2) Rehber öğretmenler, sınav dönemlerinde de rehberlik ve mesleki çalışmalarını sürdürürler.”

             MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


31/7/2009


27305
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın