Muhasebe Yetkilisi Sertifikası Almış Olanların Aylıklı Vekalet Başlangıcı Hakkında Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.PER.0.26/402-2-3/19/03/2010*6521
 

Konu   : Aylıklı vekalet başlangıcı

 

 

 

            Bazı Defterdarlıklardan alınan yazılarda, Muhasebat Genel Müdürlüğünce düzenlenen eğitimleri tamamlayarak sertifika almaya hak kazananlardan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü kadrolarına vekalet edenlerin aylıklı vekalet başlangıcının hangi tarih itibarıyla dikkate alınacağı hususunda tereddütlerin olduğu anlaşılmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesi ile Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, 15/08/2009 tarihinde yapılan Muhasebe Yetkilisi Yazılı Sınavında başarılı olanların duyurusu, Muhasebat Genel Müdürlüğünce Bakanlığımız internet sayfasında 17/08/2009 tarihinde yapılmış ve 14/09/2009 tarihli ve 11752 sayılı yazı ile de birimlere bilgi verilerek, başarılı olanlara teslim edilmek üzere düzenlenen sertifikalar, anılan Genel Müdürlüğün 20/11/2009 tarihli ve 14446 sayılı yazısı ekinde 81 İl Defterdarlığına gönderilmiştir.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun “Muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması”başlıklı 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak” hükmüne,

Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Görevde yükselme sınavına tabi olmayan unvanlara atanacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü unvanlarına atanmaya ilişkin (d) bendinin 3 numaralı alt bendinde ise “10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak kaydıyla yapılacak yazılı vesözlü sınavda başarılı olmak,” hükmüne, yer verilmiştir.

Dolayısıyla, 17/08/2009 tarihi itibarıyla ilan edilen listede yer alanlar, sertifika almaya ve 14/12/2009 tarihinde yapılan Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü ve Malmüdürü yazılı sınavına katılmaya hak kazanmışlardır.

Bu itibarla, söz konusu personelin Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde belirtilen “muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak” şartını sertifika sınav sonuçlarının Bakanlığımız internet sayfasında ilan edildiği 17/08/2009 tarihi itibarıyla taşıdıkları mütalaa edilmektedir.

Bilgilerine rica ederim.

 

H. Ümit AKSOY      

Bakan a.          

Personel Genel Müdürü

 

DAĞITIM:

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)Sayfayı Kapatmak için tıklayın