ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ


11 Mart 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27518 (Mükerrer)


TEBLİĞ


Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan on meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

             EKLER:

             1. Kadın Giyim Modelisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

             2. Erkek Giyim Modelisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

             3. Çocuk Giyim Modelisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

             4. İç Giyim Modelisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

             5. Modelist (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

             6. Servis Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

             7. Servis Görevlisi (Seviye 3)  Ulusal Meslek Standardı

             8. Servis Görevlisi (Seviye 4)  Ulusal Meslek Standardı

             9. Bar Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

             10. Servis Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın