Tedavi ve İlaç Faturalarının 31/03/2010 Tarihine Kadar Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına Alınmasına İlişkin Genel Yazı.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20-320-7/3022                                                                  05/03/2010

Konu   :

 

 

 

 

 

İlgi      : 12/02/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20-320-7/1844 sayılı yazımız.

 

            İlgi yazımızla, Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelere bağlı sağlık kurumlarınca 14/01/2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar kamu personeline sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin tedavi faturalarının bekletilmeksizin ilgili harcama birimlerine gönderilmesi, ilgili harcama birimlerince, ödeneği bulunmaması nedeniyle bekletilen sağlık hizmeti giderlerine ilişkin kanıtlayıcı belgelerin, harcama süreci ve ödenek dağıtımında gecikme yaşanmaması için ödeme emri belgesine bağlanarak ivedilikle muhasebe birimlerine intikal ettirilmesi, muhasebe birimlerince de söz konusu tutarların bütçeleştirilmiş borçlar hesabına almaları gerektiği duyurulmuştu.

            Ödeme yapabilmek üzere gerekli ödenek tahsisinin yapılabilmesi amacıyla bu işlemlerin 31/03/2010 tarihinde sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, 14/01/2010 tarihine kadar verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin

-tedavi ve ilaç faturalarının sağlık kuruluşlarınca/eczanelerce, kişiler tarafından ödenen ilaç bedellerinin ise kişiler tarafından ilgili harcama birimlerine verilmesi,

-yurtiçi tedavi yolluk bildirimlerini ödeme emri belgesine bağlanması,

-harcama birimlerinin ödeme emirlerini en kısa sürede muhasebe birimlerine intikal ettirmeleri,

-muhasebe birimlerinin de harcama birimleri ile koordinasyon içerisinde 31/03/2010 itibariyle bütün hesap kayıt işlemlerini tamamlamaları,

gerekmektedir.

Konuya ilişkin olarak, sağlık kuruluşlarının, harcama yetkililerinin ve muhasebe birimlerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arzetmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

                                                                                                          Naci AĞBAL

                                                                                                               Bakan a.

                                                                                                              Müsteşar

 

 

 

DAĞITIM :

5018 sayılı Kanuna ekli ( I ) ve (II) sayılı listede yer alan kamu idarelerine

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüklerine

Sayfayı Kapatmak için tıklayın