657 S.K. 4 üncü Maddesinin (C) Bendi Uyarınca Çalıştırılacak Personelin Yiyecek Yardımından Ne Şekilde Yararlanacağına İlişkin Genel YazıT.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.15.115456-6

Konu :Yiyecek Yardımı

05.03.10*2765

………………..BAKANLIĞINA

………………..BAŞKANLIĞINA

………………..GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz

Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde

İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar”ın 1 inci maddesiyle, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı

Kanun gereğince yapılan özelleştirme uygulamaları sonucu iş akdi feshedilen daimi veya

geçici işçilerden, maddede belirtilen şartları taşıyanların 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, bir mali yıl içinde onbir ayı

geçmeyecek şekilde Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla istihdam edilmelerine imkan

sağlanmıştır. Bu kapsamda, 21/12/2009 tarihli ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyetteki işleri yürütmek üzere, Karara

ekli listede kurumu, teşkilatı, sözleşme süresi ve adedi belirlenen sayıdaki geçici personelin

2010 yılında istihdamına izin verilmiş bulunmaktadır.

Anılan Kararın 3 üncü maddesiyle de sözü edilen personelin ücret ve diğer mali

hakları belirlenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında da; geçici personelin, 19/11/1986

tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurları

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından

belirlenen usul ve esaslar dahilinde yiyecek yardımından faydalandırılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu

Karara dayanılarak çıkartılan 21/12/2009 tarihli ve 2009/15759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

uyarınca 2010 yılında çalıştırılacak geçici personelin, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunan personel için kurulmuş

yemek servisinin bulunması halinde; mevcut yemek servislerinden, yemek maliyetinin

yarısından az olmamak kaydıyla 8/1/2010 tarihli ve 27456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

(2) Sıra No’lu 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esaslar

çerçevesinde sözleşmeli personel için belirlenen yemek bedelini ödemeleri kaydıyla

yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini arz / rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakan
ı

Sayfayı Kapatmak için tıklayın