Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik27 Şubat 2010 CUMARTESİ


Resmî Gazete


Sayı : 27506


YÖNETMELİK


             Karar Sayısı : 2010/91

             Ekli “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 25/12/2009 tarihli ve 2269 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                  M. Z. ÇAĞLAYAN                              F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                            V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı

 

ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE

YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Nüfus hüviyet cüzdanının,” ibaresi ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “noter tasdikli” ibaresi “kurumca onaylı” olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki (Ek-I)’de yer alan “İş Talep Formu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

EK-I

İŞ TALEP FORMU
Kurumu


 

 


 


T.C. Kimlik Numarası


 


 


Adı


Soyadı


Cinsiyeti

Erkek                          Kadın       


4.5x6 Fotoğraf


Baba Adı


Anne Adı


İli

İlçesi


Bucağı, Mahalle veya Köyü


Sokağı


Ev No


Cilt No


Sayfa No


Verildiği Nüfus İdaresi


Veriliş Sebebi


Veriliş Tarihi


Cüzdan Kayıt No


Seri No


Askerlik Hiz. Yapıldı mı?  Evet      Hayır  


Yapıldıysa  Şekli

Yd. Sb.        Kısa Dön.         Er   


Yapılmadıysa  Sebebi

Tecilli              Alınmadı    


Mecburi Hiz. Var mı? Evet      Hayır   


Varsa Yükümlü Bulunulan Kurum


Sebebi ve Süresi


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Kredi Alındı mı?

Evet       Hayır 


Kredi Alındıysa Süresi


Sabıka Kaydı Var mı?

Var    Yok 


Mahkumiyete Neden Olan Suçu Var mı?

 

Var                     Yok  


Mahkumiyeti Varsa

 

Süresi              Yıl        Ay         Gün

                                                

 

Sonucu           Tecil     Af         Par.Cez.

                                                


En Son Bitirilen Öğrenimin

Adı:

Bölümü:                                         Derecesi:

Tarihi:                                             Süresi:

 


 Özür Grubu

1.İşitme  ve/veya Dil ve Konuşma        

2.Görme                                                 

3. Ortopedik                                          

4. Zihinsel                                              

5.Diğer (Belirtiniz)                                  (...........................)

 


Özürlülük Derecesi %

 

 


 

Refakatçi Gerekip Gerekmediği

  Evet                     Hayır     


İstenilen Görev


Görevle İlgili Özel Eğitim ve Nitelikler

 


Adres:                                                                         Telefon:                                                    

                                                                                    E-Posta :


 

 


Formu İnceleyenin

Adı Soyadı:

Unvanı:

Tarih ve İmza


Bu İş Talep Formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum.

 

...../..../20...

İmza


 

AÇIKLAMALAR

 

1- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

2- Cevaplar seçme kutularına (X) koymak suretiyle belirtilecektir.

3- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

5- İş Talep Formuna (4,5x6) ebadında bir adet fotoğraf ve sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

6- İş Talep Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın