ECZANE SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA DUYURUECZANE SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ

HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamındaki

personel (Erbaş ve erler hariç) ile 3816 sayılı Kanun uyarınca yeşil kart verilerek tedavileri

karşılanan hak sahipleri, henüz genel sağlık sigortasına devredilmemiş olup, bu kapsama

girenlerin reçeteli ilaçlarının temini; 31.01.2009 tarihinde Bakanlığımızla Türk Eczacıları

Birliği Merkez Heyeti arasında imzalanan “Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol”

hükümlerine göre ilgili kurumlarla anlaşma yapan eczaneler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu Protokol gereğince, yukarıda anılan hak sahiplerinin ilaçlarının teminine

yönelik olarak eczanelerce sözleşmelerin yenilenmesi gerekmekte olup, yenileme sürecinde

kurumlarca eczanelerden ibrazı istenen Tebliğ ekinde (EK–3/B) yer alan ve mükellefin bağlı

olduğu vergi dairesinden onaylanması gereken formun beyan döneminden önce temininde

yaşanan güçlükler nedeniyle söz konusu form, sözleşmenin yenilenmesi aşamasında vergi

dairesi onayı olmaksızın eczacı tarafından doldurulup imzalanarak sözleşmeye eklenecek

olup, bilahare beyan dönemi içinde vergi dairesinden söz konusu form onaylı olarak temin

edilerek ilgili kuruma teslim edilecektir.

Eczacının sözleşmesini yenilerken imzaladığı hâsılat beyanına ilişkin form ile beyan

döneminde vergi dairesinde onaylatarak ibraz edeceği formdaki hâsılat tutarlarının eczacı

iskonto oranlarında değişiklik yapılmasını gerektirdiği hallerde, sözleşme üzerinde belirtilen

indirim oranları ilgili kurum ve eczacı tarafından imzalanarak düzeltilecektir. Bu şekilde

hatalı iskonto oranı ile ilgili kuruma fatura edilmiş olan reçeteler eczaneye iade edilecektir.

Eczaneler bu nedenle kendilerine iade edilen faturaları yeni iskonto oranlarına göre

düzelttikten sonra ödenmek üzere kurumlara teslim edeceklerdir. Bu faturaların ödenmesi

işlemleri kurumlara teslim edildikleri tarih esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Eczanelerin bu duyuru gereğince sözleşmelerini 19/03/2010 günü mesai saati bitimine

kadar yenilemeleri, 2009 yılı satış hasılatlarını gösterir vergi dairesinden onaylı Tebliğ eki

(EK–3/B) formunu da 09/04/2010 tarihine kadar kurumlara ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği önemle duyurulur. 19.02.2010

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali kontrol
Genel Müdürlü
ğü

Sayfayı Kapatmak için tıklayın