Sayıştay Başkanlığına Gönderilecek Yönetim Dönemi Hesabı Cetvelleri ile Sarf Belgeleri.T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.27-250.01/

Konu : Sayıştay Başkanlığına

gönderilecek evrak.

 

 

 

İlgi:    a) 18/01/2008 tarihli ve B.07.0.MGM.0.27-30.00/00874 sayılı,

           b) 01/04/2009 tarihli ve B.07.0.MGM.0.27-30.00/04446 sayılı yazı.

 

 

2006, 2007, 2008 ve 2009 (aylık incelemeye tabi olanlar hariç) yılı sarf belgelerinin gönderilmesi hakkında Sayıştay Başkanlığından alınan 21/01/2010 tarih ve GYİM/2010-10-542715/7776 sayılı yazıda;

5018 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, mali karar ve işlemlere ilişkin her türlü kayıt, bilgi ve belgelerin, denetimle görevlendirilmiş olanlara ibraz edilinceye kadar muhafaza görevini kamu idarelerine verdiğini,

Belgelerin saklanmakta olduğu arşivlerle ilgili sorunun henüz çözümlenmemesi nedeniyle 2010 yılı inceleme programı belli olduğunda yazılı olarak bilgi verilinceye kadar,

2006, 2007, 2008 ve 2009 yılına ait (aylık incelemeye tabi olanlar hariç) her türlü belge, kayıt ve defterlerin Başkanlıklarına gönderilmeyerek, 5018 sayılı Kanunun 76. maddesi hükmü uyarınca ilgili idarelerde bekletilmeye devam edileceği,

Muhasebe yetkililerince, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 510 ve 519. maddeleri uyarınca düzenleyecekleri 2009 yılı yönetim dönemi hesabı cetvel ve tablolarını Muhasebat Genel Müdürlüğünün “ay ve yıl sonu işlemleri”ne ilişkin 03/04/2008 tarih ve 6/1 sıra nolu genelgesinin (C) işaretli bendinde yazılı olan usuller çerçevesinde ve yasal süresi içinde, ayrı ayrı ve iki nüsha olarak Sayıştay Başkanlığının (Kesin Hesap Gurup Şefliği ile Genel Yazı İşleri Müdürlüğü) “İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 45 06520 Balgat / ANKARA adresine gönderilmesinin gerektiği,

bildirilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) yeni bir duyuru yapılıncaya kadar 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılına ait (aylık incelemeye tabi olanlar hariç) sarf belgelerinin Sayıştay Başkanlığına gönderilmeyerek mahallinde bekletilmeye devam edilmesi ve yazımızın Bakanlığımıza bağlı muhasebe birimlerine (muhasebe müdürlükleri, malmüdürlükleri, saymanlık müdürlükleri ve döner sermaye saymanlıkları) duyurularak ilgi (b) yazı doğrultusunda işlem yapılmasını, muhasebe birimlerinin Bakanlığımızla yapacakları yazışmalarda, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 02 Aralık 2004 tarihli ve 25658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulmasını ve defterdarlıklar tarafından konunun  takip edilmesini rica ederim.

 

 

Ömer DUMAN

       Bakan a.

   Genel Müdür

DAĞITIM

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Sayfayı Kapatmak için tıklayın