2010 Yılı Mahsup Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.18/843.02/1253                                                               28/01/2010

Konu : Mahsup süresi

 

 

.............................. VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

.............................. REKTÖRLÜĞÜNE

.............................. BAŞKANLIĞINA

.............................. MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

            2009 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun tasarısının mevzuatında öngörülen süre içerisinde hatasız ve noksansız olarak hazırlanmasını sağlamak bakımından; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 51 inci maddesi ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 506 ncı maddesi uyarınca, 2009 mali yılı işlemlerine ilişkin mahsup süresinin, merkezi yönetim kapsamında olan idarelerin muhasebe birimlerinde (Gelir İdaresi Başkanlığınca işlemleri  yürütülmekte olan VEDOP kapsamındaki vergi dairesi müdürlükleri hariç) Şubat 2010 ayı sonuna kadar uzatılması uygun görülmüştür.

            03/04/2008 tarih ve B.07.0.MGM.0.20/400-3/4858 sayılı, 6/1 sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesinde belirtilen esaslar da dikkate alınmak suretiyle, yönetim dönemi hesabı dosyasında yer alan cetvel, tablo ve raporlar bu süre uzatımına uygun olarak Sayıştay Başkanlığına (2 nüsha) gönderilecektir.

            Bilgilerini ve ilgili muhasebe birimlerine gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                         Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Dikmen Caddesi, TBMM Karşısı, 06100 Bakanlıklar/ANKARA

Telefon: (0312) 415 16 78 Fax: (0312) 417 89 08

e-posta: hesapince@muhasebat.gov.tr.  Elektronik Ağ: www.muhasebat.gov.tr

Sayfayı Kapatmak için tıklayın