Bütçe Dışı Avans olarak ödenen 14 günlük maaşın mahsubuna İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.07.0.MGM.0.20-150-2/1022                                                                  26/01/2010

Konu   :

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bilindiği üzere, 17/06/2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesi hükmü gereğince Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünün kaldırıldığı, Geçici 4 üncü maddesinde de söz konusu genel müdürlüklerin 2009 yılı bütçelerinin mevcut esas ve usuller çerçevesinde uygulanmasına 2009 yılı sonuna kadar devam edileceği ve Başkanlığın yeni teşkilatlanma nedeniyle ihtiyaç duyacağı her türlü giderin genel müdürlüklerin bütçelerinden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır.

17/12/2009 tarihli ve 27435 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 16/12/2009 tarihli ve 1 nolu Kararı ile de Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 17/12/2009 tarihinde faaliyete geçmesi karalaştırılmıştır.

            Ancak, Bakanlığımıza intikal eden yazılardan, bu Karar üzerine adı geçen genel müdürlüklerin mülga olması ve bu genel müdürlük personellerine ödenen 15 Aralık 2009-
14 Ocak 2010 maaşının 14 günlük kısmının bütçe dışı avans olarak 2010 yılı bütçesinden mahsup edilmek üzere ödenmesi nedeniyle, mahsup işlemlerinin hangi kurumsal koddan yapılacağı ile söz konusu kurumlar adına bütçeleştirilmiş borçlar hesabında kayıtlı tutarlar hakkında ne yönde işlem yapılacağı hususlarının açıklığa kavuşturulması istenmektedir.

Diğer taraftan, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü ödeneklerine sırasıyla Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bütçesi içinde yer verilmiştir. Ancak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması üzerine 2010 yılı işlemlerinin, bu birim bütçelerinden anılan Başkanlık için oluşturulan bütçeye aktarılarak buradan yürütülmesi öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

1- 2009 yılı hesaplarından devredilip 2010 yılı açılış işlemlerinde yılı bütçesine mal edilecek olan personel ödemelerinin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesi ile ilişkilendirilmesini teminen;

- Muhasebe birimlerince, bir taraftan 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabının “139.99.01-Afet ve Acil Durum Yön.Bşk.14 Günlük Maaş Avansı” ekonomik koduna borç, 162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabına alacak, diğer taraftan 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabına alacak yazılmak suretiyle Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilmesi; Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü de kendisine mal edilen tutarlar toplamını 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabına borç, 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak yazmak suretiyle muhasebeleştirmesi;

- Bu hesapların merkeze mal edilmesi sonucunda toplam tutar üzerinden bir taraftan 630-Giderler Hesabının “05.02.01.01-Genel Bütçeye Hazine Yardımı” gider ekonomik koduna borç, 139-Diğer Kurum Alacakları Hesabına alacak, diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak yazılmak suretiyle mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

2- Muhasebe birimlerinde ilgili kurumlar adına bütçeleştirilmiş borçlar hesabında kayıtlı olup, 2010 yılına devreden tutarların Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesi ile ilişkilendirilmesini teminen;

- Muhasebe birimlerince, bir taraftan 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına borç,
511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına alacak, diğer taraftan 835-Gider Yansıtma Hesabına borç, 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına alacak yazılmak suretiyle Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilmesi; Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü de kendisine mal edilen tutarlar toplamını bir taraftan 511-Muhasebe Birimleri Arası İşlemler Hesabına borç, 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alacak, diğer taraftan 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak yazmak suretiyle muhasebeleştirmesi;

- Bu hesapta kayıtlı tutarlara ilişkin ödenek temin edildiğinde bir taraftan
323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına borç, 325-Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabına alacak, diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 831-Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabına alacak yazılmak suretiyle ödemenin gerçekleştirilmesi,

            3- Yukarıda belirtilenler dışında muhasebe birimi kayıtlarında yer alan hesaplar (kişilerden alacaklar, teminat vb.) için eski/yeni harcama birimlerinden yapılacak bildirimlere göre devir veya kapatma kayıtlarının gerçekleştirilmesi,

            gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

           Ömer DUMAN

                                                                                                                           Bakan a.

             Genel Müdür

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğüne

İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne

Bay. ve İskan Bak. Merkez Saymanlık Müdürlüğüne

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın