MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
14 Ocak 2010 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27462


TEBLİĞ


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE

YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNUNUN

KOOPERATİFLERDE UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)

             4/5/1990 günlü 20508 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 19/4/1990 günlü 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 2 nci maddesinin (f) bendinde gösterilen kooperatifler ve üst kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürlerinin bu Kanun hükümlerine göre Bakanlığımıza verecekleri "Mal Bildirimleri" konusundaki esaslar, 26/5/1990 günlü 20529 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1990/53-54 sayılı Bakanlığımız Tebliğinde yer almış; 15/1/2005 günlü 25701 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Bakanlığımız Tebliği ile 26/12/2007 günlü 26738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/1 sayılı Bakanlığımız Tebliğinde de bu konuda açıklamalarda bulunulmuştur.

             19/4/1990 günlü ve 3628 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenlerin, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemeleri gerektiği belirtildiğinden, aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmektedir.

             a) Bakanlığımız gözetim ve denetimi altındaki 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri ve 4572 sayılı Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren tarım satış kooperatiflerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri mal bildirimi beyanlarını, mensubu oldukları kooperatif veya üst kuruluşun merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde vereceklerdir.

             b) Bakanlığımızın 1990/53-54 ve 2005/1 sayılı Tebliğlerinde, 4572 sayılı Kanun hükümlerine tabi tarım satış kooperatifleri birliklerinin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi beyanlarının Bakanlığımıza (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'ne) gönderileceği bildirilmişti. Ancak, bu Tebliğimizin yayımı tarihinden itibaren tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri mal bildirimi beyanlarını, birlik merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde vereceklerdir.

             c) Kooperatif ve üst kuruluşlarının denetçileri, Kanun kapsamına alınmadığından mal bildiriminde bulunmayacaklardır.

             d) Anılan Kanunun 8/2 nci maddesine göre, görevleri nedeniyle birden fazla kuruluşa mal bildiriminde bulunacak kişiler, sadece asli kurumuna mal bildirimini verecek, ancak bu durumu bir yazıyla ilgili Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bildireceklerdir.

             e) Yeni göreve başlayanlar, göreve başladıkları ve görevlerinin sona erdiği tarihi izleyen bir ay içinde, görevli bulundukları süre içinde ise sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar, mal bildirimi beyanlarını kapalı bir zarf içinde ve bir yazı ekinde mensubu oldukları kooperatif veya üst kuruluşun merkezinin bulunduğu ilin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vereceklerdir.

             Tebliğ olunur.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın