Mal Bildirimi Hakkında Genelge (2010/1)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.PER.0.26–402-2-2/

Konu :

 

 

 

GENELGE

(2010/1)

 

 

İlgi: 12/11/1991 tarihli ve 102212 sayılı yazımız.

 

            Bilindiği üzere, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 6 ncı maddesinde bildirim zamanı düzenlenmiş, “Bildirimin yenilenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde “Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler. Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.” hükmüne yer verilmiştir. 15/11/1990 tarihli ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde ise mal bildiriminin verileceği mercilere yer verilmiş, “Sorumluluk” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında “6 ncı maddede belirtilen merciler, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar. Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.” denildikten sonra 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yeni ve ek bildirimlerin, mal bildiriminin verileceği merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılacağı vurgulanmıştır.

            Diğer taraftan, belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmayanların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilecekleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/D-j maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

            2010 yılının mal bildirimine ilişkin genel beyan dönemi olması nedeniyle; Genel Müdürlüğümüz ve Personel Müdürlüklerinin yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirebilmesi, gereksiz yazışmaların önüne geçilmesi ve 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ilgili hükümlerine muhatap olunmasının önlenmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür:

            1- Beyana tabi mal varlığı bulunmasa dahi bildirimde bulunulması zorunludur.

            2- Değeri ne olursa olsun taşınmaz mallar ile kooperatif hisselerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

            3- Her bir kalem için ayrı ayrı toplamı alınmak suretiyle hesaplanan; taşınır mal, banka ve menkul değerler, altın ve mücevherat, borç ve alacaklar ile haklar ve beyanı gerekli görülen diğer servet unsurlarının maaşın beş katını aşması halinde beyan edilmesi zorunludur.

            4- Eşlerden her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak durumunda ise, her iki eş de birbirleri ile velayeti altındaki çocuklarının mallarını beyan etmek zorundadırlar. 

            5- Personelin, mal bildirimi yükümlülüğü bulunmayan eşi ile velayeti altındaki çocuklarının 2 nci ve 3 üncü maddede belirtilen mal varlığının bulunması halinde, eş ve çocuk bilgileri belirtilmek suretiyle beyanda bulunulması gerekmektedir.

            6- Mal bildirimi formundaki “Kimlik Bilgileri” bölümünün “Nüfus Cüzdan Seri No” kısmına T.C. kimlik numarası yazılacaktır. Eş ve velayeti altındaki çocuklar için de bildirime eklenmesi gereken hususlar olması halinde bunların da T.C. kimlik numaralarının yazılması gerekmektedir.

            7- Mal bildirimi formu ile zarfının üzerindeki bölümler eksiksiz ve okunaklı şekilde doldurulduktan sonra tarih belirtilmek suretiyle imzalanacaktır.

            8- Düzenlenen mal bildirimlerinin 2010 yılı şubat ayı sonuna kadar Bakanlık atamalı personel için Bakanlığımıza (Personel Genel Müdürlüğü), Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlüklerine gönderilmesi gerekmektedir.

            9- Mal varlığında önemli bir değişiklik olması halinde verilmesi gereken ek mal bildirimlerinin de değişikliği izleyen bir ay içerisinde yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda verilmesi zorunludur.

            Bilgileri ile gereğini önemle arz ve rica ederim.

 

 

 

 

                                                                H. Ümit AKSOY        

Personel Genel Müdür

Sayfayı Kapatmak için tıklayın