HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


10 Ocak 2010 PAZAR


Resmî Gazete


Sayı : 27458


YÖNETMELİK


Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan hizmet alımlarına ilişkin olarak ilanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, adaylardan ve isteklilerden iş deneyimini gösteren belgeler istenmez:

             a) 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi işlerine ait mesleki konularda, hizmet alımı ihalesi yoluyla gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımları,

             b) Hava ambulansı kiralanması, yangın ile mücadele, arama-kurtarma, havadan zirai mücadele hizmetleri amacıyla hava aracı kiralanması.

             (2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında, ilanı veya duyurusu 1/1/2011 tarihinden önce yapılacak ihalelerde, bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen ve bu Yönetmeliğin eki Tip İdari ve Tip Ön Yeterlik Şartnamelerinin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı maddelerinde yer verilen sicil, izin ruhsat vb. belgelerin iş ortaklarından herhangi biri tarafından sunulmasına ilişkin düzenleme sivil havacılık mevzuatı esas alınarak yapılır.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


4/3/2009


27159 (Mükerrer)


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


3/7/2009


27277
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın