Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına alınması konulu yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

SAYI   : B.07.0.MGM.0.55/310-01/00218                                                                    09.01.2010

KONU: Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

              Kapsamına alınması

 

 

 

 

 

          Bilindiği üzere,    31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12 nci maddesinde; “Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci üç yıl içinde tamamlanır.” hükmü yer almaktadır.        Bu hüküm çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, 15/01/2010 tarihinden itibaren ilgili kayıt ve işlemlerin devir alınması kararı alınmış ve “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ” 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

          Söz konusu Tebliğin 4 üncü maddesinde; Genel ve özel bütçeli kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i sistemi kapsamında maaş tahakkukları yapılarak emekli keseneği ve kurum karşılıkları gönderilen sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası tescili ve sağlık aktivasyonları bu sistemlerde kayıtlı olan bilgiler kullanılarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programı” na elektronik ortamda toplu olarak aktarılarak yapılacağı belirtilmektedir.   

          Bu bağlamda, 2005 yılından itibaren uygulanmakta olan Reçete Kontrol Sisteminde hak sahipliği kontrolü say2000i sisteminden yapılan kamu personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin bilgileri 08/01/2010 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı- (4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programına toplu olarak aktarılmış bulunmaktadır.

          Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 15.01.2010 tarihinde başlatılacak “(4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programında” kişilerin mağdur olmaması, aktarılan bilgilerin güncel ve doğru bilgileri içermesi bakımından; Kurum mutemetlerince Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Maaş Raporları Modülüne eklenen Personel Yakınları Tablosu raporunun alınarak kontrol edilmesi ve herhangi bir eksiklik ya da hatalı kayıt var ise 15.01.2010 tarihine kadar hem KBS (say2000i) - Personel Yakınları Bilgi Girişi Formunda hem de (4/c) GSS Tescil ve Sağlık Aktivasyon Programında gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılarak güncel tutulması gerekmektedir.

          Ayrıca, kamu personelinin, kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ilişkin bilgileri Genel Müdürlüğümüzün http://www.muhasebat.gov.tr adresinden ve SGK nın http://uygulama.sgk.gov.tr adresinden müstehaklık sorgusu yaparak, kontrol edebilmeleri imkanı getirilmiştir.

          Bilgilerini ve 15.01.2010 tarihinde başlatılacak yeni uygulamada kişilerin mağdur olmaması bakımından gereken tedbirlerin alınmasını önemle arz/rica ederim.

 

 

                                                                                                         

  Ömer DUMAN

                                                                                                                                Bakan a.                                                                                                                                       Genel Müdür    

DAĞITIM:

Gereği;

- 5018 Sayılı Kanununa Ekli 1,2,3 Sayılı Cetvelde

  Yer Alan Kamu İdareleri

- Merkez Muhasebe Birimlerine

- 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın