Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında terkin edilecek alacaklar Konulu Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.MGM.0.22/588-1/16712                                                     31/12/2009

Konu  : Sağlık Bakanlığına bağlı

 sağlık  kurum ve kuruluşlarında

             terkin edilecek alacaklar

 

 

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

            Bilindiği  üzere, 27/04/2007  tarih ve 2007/12013  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararının 2 nci maddesinde; “5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tesbit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun  1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2007 yılı için muaftır.” denilmektedir. Yine  18/02/2008 tarih ve 2008/13284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde yukarıda yer alan madde hükmünün tamamına yer verilerek 2008 yılı içinde muaf olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, anılan Bakanlar Kurulu Kararlarının 2007 yılı için 3 üncü, 2008 yılı için ise 2 inci maddelerinde, “Bu karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.” hükümleri yer almaktadır.

            Bakanlar Kurulu Kararlarının 2 inci ve 3 üncü maddesine istinaden Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı arasında “Geri Ödeme Kurumları İle Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlanan Mutabakat Gereği Tespit Olunan Aylık Ödeme Tutarlarını Aşan ve 4736 Sayılı Kanunun 1.Maddesinden Muaf Tutulacak Hizmet Bedellerinin Terkin Edilmesine İlişkin Esas ve Usuller”  09/12/2009 tarihinde belirlenmiştir.

            Söz konusu esas ve usullerin  “Geri Ödeme Kurumları” başlıklı 4 üncü maddesinde, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce tedavi giderleri karşılanan kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumunu; tedavi giderleri yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler için ilgili kurum ve kuruluşları; 18/06/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişiler için Sağlık Bakanlığını ifade edeceği,

“Ön Ödemeler ” başlıklı 5 inci maddesinde,

(a) Sosyal Güvenlik Kurumunca 2008 yılı içinde açılmış olan ön ödemeler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarınca 31.12.2008 tarihine kadar verilen tedavi hizmetleri karşılığı düzenlenen faturalar ile kapatılacağı,

            (b) Sağlık Bakanlığına bağlı herhangi bir sağlık kurum veya  kuruluşunun  31.12.2008 (31.12.2008 dahil) tarihine kadar aldığı ön ödeme tutarı, 31.12.2008 tarihine               (31.12.2008 dahil) kadar verilen tedavi hizmetleri karşılığı düzenlemiş olduğu fatura tutarından fazla olması halinde, aradaki fark diğer  sağlık kurum ve kuruluşlarının terkin edilecek faturalarına mahsuben kapatılacağı,

“Muaf Tutularak Terkin Edilecek Hizmet Bedellerinin Tespiti” başlıklı 6 ıncı maddesinde, Geri ödeme kurumlarınca tedavi giderleri karşılanan kişiler için Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen tedavi hizmetleri karşılığı;

            a) Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar verilen tedavi hizmetleri ile ilgili düzenlenen faturalardan; 31.12.2008 tarihine (31.12.2008 dahil) kadar bedeli ödenmemiş olanların tamamının,

b) Diğer geri ödeme kurumları tarafından tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar düzenlenen faturalardan; bu Usul ve Esasların imzalandığı tarih itibariyle bedeli ödenmemiş olanların tamamının, terkin edileceği,

“01/01/2009 ve Daha Sonraki Tarihte Düzenlenen Faturalar” başlıklı 7 inci maddesinde, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedavi hizmetinin verildiği tarihe bakılmaksızın 01.01.2009 ve daha sonraki bir tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu dışındaki diğer geri ödeme kurumlarına fatura edilen hizmet bedelleri, diğer geri ödeme kurumlarınca Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına ödeneceği,


“Terkin Edilen Faturaların Kayıtlardan Çıkarılma Zamanı” başlıklı 8 inci maddesinde,

            Muhasebe birimlerince kayıtlara alınmış olan ve bu esas ve usuller gereğince terkin edilmesi gereken fatura tutarları;

            a)Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar düzenlenen faturalardan bedeli ödenmeyenler 01.01.2009 tarihi itibariyle,

            b)Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için tedavi hizmeti 31.12.2008 tarihinden önce verilen ancak, faturaları daha sonra düzenlenen alacaklardan bedeli ödenmeyenler 31.12.2009 tarihi itibariyle,

c) Diğer geri ödeme kurumları tarafından tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar düzenlenen faturalardan bedeli ödenmeyenler bu Esas ve Usullerin imzalandığı tarih itibariyle,

muhasebe kayıtlarından çıkarılacağı,

“Mahsuplaşma” başlıklı 9 uncu maddesinde ise, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen faturaların, ilgisine göre denetim elemanlarınca, diğer görevlilerce veya ilgililerce incelenmesi neticesinde fazla ve/veya yersiz tahakkuk ettirildiği veya ödendiği tespit edilen tutarlardan bu protokolün imzalandığı tarih itibariyle kalanları (tahsil veya mahsup edilmemiş olanlar), sağlık kurum ve kuruluşlarının terkin edilen alacaklarına mahsup edilmiş sayılacağı ve herhangi bir bedel talep edilmeyeceği,

Birinci fıkrada yazılı terkin edilen alacak/mahsup işlemleri; geri ödeme kurumları tarafından yapılan toplam ön ödeme miktarı ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan toplam miktar üzerinden gerçekleştirileceği,

Bu madde hükümleri inceleme tarihine bakılmaksızın yılı terkin tutarları da dikkate alınarak 01.01.2007 tarihinden önce verilen tedavi hizmetlerine karşılık 2007 yılında düzenlenen faturalara ilişkin tespit edilen fazla ve/veya yersiz ödemeler hakkında da uygulanacağı,

belirtilmektedir.

Buna göre;

1-a)Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar verilen tedavi hizmetleri ile ilgili düzenlenen faturalardan; 31.12.2008 tarihine (31.12.2008 dahil) kadar bedeli ödenmemiş olanların tamamı 01.01.2009 tarihi itibariyle,

b)Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için  verilen tedavi hizmeti 31.12.2008 tarihinden önce verilen ancak, faturaları daha sonra düzenlenen alacaklardan bedeli ödenmeyenler 31.12.2009 tarihi itibariyle,

c)Diğer geri ödeme kurumları tarafından tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2008 tarihine kadar düzenlenen faturalardan, Esas ve Usullerin imzalandığı 09.12.2009 tarihi itibariyle bedeli ödenmemiş olanların tamamı, sözkonusu Esas ve Usullerin imzalandığı tarih itibariyle,

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurumları döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerince, saymanlık hizmeti verilen birimler (hastaneler) bazında alt hesaplardan tespit edilecek ve düzenlenecek bir muhasebe işlem fişi ile 659-Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına borç, 120-Alıcılar Hesabına alacak yazılmak suretiyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacaktır.

2-Tedavi hizmetinin verildiği tarihe bakılmaksızın 01.01.2009 ve daha sonraki bir tarihte, Sosyal Güvenlik Kurumu dışındaki diğer geri ödeme kurumlarına fatura edilen hizmet bedelleri, diğer geri ödeme kurumlarınca Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına ödenmeye devam edilecektir.


3- Sağlık Bakanlığına bağlı herhangi bir sağlık kurum veya  kuruluşunun  31.12.2008 (31.12.2008 dahil) tarihine kadar almış olduğu ön ödeme tutarı, 31.12.2008 tarihine               (31.12.2008 dahil) kadar verilen tedavi hizmetleri karşılığı düzenlemiş olduğu fatura tutarından fazla olması halinde, aradaki fark diğer  sağlık kurum ve kuruluşlarının terkin edilecek faturalarına mahsuben kapatılacaktır.

4- Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen faturaların, ilgisine göre denetim elemanlarınca, diğer görevlilerce veya ilgililerce incelenmesi neticesinde fazla ve/veya yersiz tahakkuk ettirildiği veya ödendiği tespit edilen tutarlardan bu protokolün imzalandığı tarih itibariyle kalanları (tahsil veya mahsup edilmemiş olanlar), sağlık kurum ve kuruluşlarının terkin edilen alacaklarına mahsup edilmiş sayılacak ve herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Birinci fıkrada yazılı terkin edilen alacak/mahsup işlemleri; geri ödeme kurumları tarafından yapılan toplam ön ödeme miktarı ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca faturalandırılan toplam miktar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bu madde hükümleri inceleme tarihine bakılmaksızın yılı terkin tutarları da dikkate alınarak 01.01.2007 tarihinden önce verilen tedavi hizmetlerine karşılık 2007 yılında düzenlenen faturalara ilişkin tespit edilen fazla ve/veya yersiz ödemeler hakkında da uygulanacaktır.

Bilgilerini ve yazımızın iliniz dahilindeki Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.

 

 

 

 

                                                                                                                      Ömer DUMAN

                                                                                                                             Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

 

DAĞITIM  :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın