ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449 (5. Mükerrer)


YÖNETMELİK


Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğine aşağıdaki Geçici 12 nci madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 12 – Geçici 9 uncu maddeye göre süresi içerisinde Bakanlığa intikal ettirilen ve aynı maddede belirtilen şartları haiz başvuru dosyaları, Genel Müdürlükçe kurulacak komisyon  marifetiyle değerlendirilir. Komisyon; Genel Müdür veya ilgili genel müdür yardımcısı başkanlığında, Bakanlıkta görev yapan iki mimar ve bir inşaat mühendisi ile müracaat sahibi tarafından görevlendirilen bir mimar olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Başvuru dosyasında yer alan sağlık müdürlükleri tarafından düzenlenmiş müşterek teknik rapor ve hastane projelerinin Komisyon tarafından incelenmesi sonucu, Yönetmeliğe göre hastane olması uygun veya tadilatla uygun hale gelebilecek binaların işlemlerine Yönetmeliğin Geçici 7 nci ve Geçici 9 uncu maddeleri kapsamında devam edilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın