4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair Karar


31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449 (4. Mükerrer)


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15712

             8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığının 9/12/2009 tarihli ve 12286 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır17/12/2009 TARİHLİ VE 2009/15712 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             “GEÇİCİ MADDE 25 – 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2009 yılı için muaftır

             MADDE 2 – Bu Karara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından müştereken belirlenir.

             MADDE 3 – Bu Karar, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın