2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU
31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449 (Mükerrer)


KANUN


2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU

             Kanun No. 5945                                                                                                          Kabul Tarihi: 25/12/2009

             Gider bütçesi

             MADDE 1 – (1) 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 218.284.732.372 Yeni Türk Lirası, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 13.941.949.650 Yeni Türk Lirası ve (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara ise 1.729.688.441 Yeni Türk Lirası ödenek verilmiştir. 2008 yılı merkezi yönetim konsolide ödenek toplamı 222.553.216.800 Yeni Türk Lirasıdır.

             (2) Kanunların verdiği yetkiye dayanarak yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekler sonrası merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2008 yılı bütçe giderleri toplamı 222.055.561.266,14 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2008 yılı bütçe giderleri toplamı 14.526.959.077,42 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2008 yılı bütçe giderleri toplamı 1.692.598.319,52 Yeni Türk Lirası,

             olarak gerçekleşmiştir.

             (3) 2008 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gideri toplamı 227.030.562.569,40 Yeni Türk Lirasıdır.

             Gelir bütçesi

             MADDE 2 – (1) 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin gelirleri 200.393.419.000 Yeni Türk Lirası, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin gelirleri 3.417.133.196 Yeni Türk Lirası öz gelir, 10.420.672.254 Yeni Türk Lirası Hazine yardımı olmak üzere toplam 13.837.805.450 Yeni Türk Lirası, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 1.728.388.441 Yeni Türk Lirası olarak tahmin edilmiştir. 2008 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gelir tahmini toplamı 204.556.459.000 Yeni Türk Lirasıdır.

             (2) Merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2008 yılı net bütçe gelirleri toplamı 204.183.680.877,54 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 2008 yılı net bütçe gelirleri toplamı 14.968.158.778,84 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 2008 yılı net bütçe gelirleri toplamı 1.746.620.225 Yeni Türk Lirası,

             olarak gerçekleşmiştir.

             (3) 2008 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe geliri toplamı 209.598.471.934,53 Yeni Türk Lirasıdır.

             Denge

             MADDE 3 – (1) 2008 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirleri toplamları arasında, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 17.871.880.388,60 Yeni Türk Lirası bütçe gider fazlası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 441.199.701,42 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların 54.021.905,48 Yeni Türk Lirası bütçe gelir fazlası,

             gerçekleşmiştir.

             (2) 2008 yılı merkezi yönetim konsolide bütçe gider fazlası 17.432.090.634,87 Yeni Türk Lirasıdır.

             Nazım gelir ve gider

             MADDE 4 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider ve gelir cetvellerinde gösterildiği üzere 2008 yılında toplam 479.926.734,13 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider gerçekleşmiştir.

             Tamamlayıcı ödenek

             MADDE 5 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, kamu idarelerinin 2008 yılı ödenek üstü giderlerini karşılamak üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için toplam 5.061.297.157,35 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler için toplam 913.319,05 Yeni Türk Lirası,

             tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

             Devredilen ödenek

             MADDE 6 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinin ilgili sütununda gösterildiği üzere, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 177.661.590,78 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 6.736.741,68 Yeni Türk Lirası,

             2008 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla bir sonraki yıla devrine izin verilen ödeneği ertesi yıla devredilmiştir.

             İptal edilen ödenek

             MADDE 7 – (1) Merkezi yönetim kesin hesap gider cetvellerinde gösterildiği üzere, 2008 yılı içinde kullanılan ve ertesi yıla devredilen özel ödenekler dışında kalan ödeneklerden, 5018 sayılı Kanuna ekli;

             a) (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin toplam 15.777.533.273,17 Yeni Türk Lirası,

             b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin toplam 2.177.778.871,59 Yeni Türk Lirası,

             c) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların toplam 204.291.878,48 Yeni Türk Lirası,

             ödeneği iptal edilmiştir.

             Devlet borçları

             MADDE 8 – (1) Devlet borçlarına ilişkin cetvellerde gösterildiği üzere 2008 yılı sonu itibarıyla;

             a) 13.978.301.024,38 Yeni Türk Lirası kısa vadeli Devlet iç borcu ve 260.848.994.717,77 Yeni Türk Lirası orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu olmak üzere toplam 274.827.295.742,15 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

             b) 106.002.687.875 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

             c) 15.184.729.472,74 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

             mevcuttur.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/12/2009

 

2008 Yılı  Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Cetvelleri 31/12/2009 Tarihli ve 27449 mükerrer sayılı

Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın