2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ (Sıra No: 1)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.07.0.BMK.0.06.12.390                31.12.2009* 21207

Konu : 2010 Yılı harcamaları hakkında                

 

 

 

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ

(Sıra No: 1)

 

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ödeneklerin kullanımına ilişkin esasları düzenleyen 20 nci maddesi gereğince hazırlanacak ayrıntılı harcama ve finansman programları yürürlüğe girinceye kadar 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde yer alan ödenekler aşağıdaki esaslar dahilinde kullanılacaktır.

 

1) Bakanlığımızca bloke tutulan ödenekler hariç olmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçelerinde yer alan ödeneklerden;

 

a) 01- Personel Giderlerinin % 15’i,

 

b) 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 15’i,

 

c) 03- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin % 8’i,

 

d) 04- Faiz Giderlerinin % 15’i,

 

e) 05- Cari Transferlerin % 8’i,

 

serbest bırakılarak, e-bütçe sisteminde kullanıma açılmıştır.

 

2) 2009 yılında olduğu gibi 2010 yılında da söz konusu harcamalar, serbest bırakılan ödenekler dahilinde ödenek gönderme belgesi düzenlemek suretiyle gerçekleştirilecektir.

 

3) 01- Personel Giderleri ile 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamalar dışında ödenek gönderme belgesi olmaksızın kesinlikle harcama yapılmayacaktır.

 

4) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar harcamalarını bütçe ödenekleri dahilinde gelir gerçekleşmeleri ve finansman imkanları ölçüsünde gerçekleştireceklerdir.

 

Gereğini önemle rica ederim.

Not: Merkezi Yönetim kapsamında yer alan idarelerin taşra teşkilatlarına ve muhasebe yetkililerine gerekli duyuru ilgili valilik tarafından ivedilikle yapılacaktır.

(İnternet adresi : http://www.bumko.gov.tr)

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın