MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34)
31 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27449


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 34

             I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ

             197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

             Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,

             İkinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu;

             a) Yeniden değerleme oranının %50 fazlasını geçmemek, %20 sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye,

             ….

             yetkilidir.” hükmüne,

             5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne

             yer verilmiştir.

             2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.

             Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3 (üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.

————————————

1 23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

             Buna göre, 1/1/2010 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

             Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

             A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

 
Motor Silindir Hacmi  (cm³)


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 6 yaş


7 - 11 yaş


12 - 15 yaş


16 ve

    yukarı yaş


 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri


 1300 cm³ ve aşağısı


405,00


283,00


160,00


120,00


45,00


 1301 - 1600 cm³ e kadar


648,00


486,00


283,00


200,00


78,00


 1601 - 1800 cm³ e kadar


1.140,00


893,00


526,00


322,00


127,00


 1801 - 2000 cm³ e kadar


1.793,00


1.384,00


814,00


486,00


194,00


 2001 - 2500 cm³ e kadar


2.690,00


1.955,00


1.221,00


731,00


291,00


 2501 - 3000 cm³ e kadar


3.750,00


3.262,00


2.039,00


1.099,00


405,00


 3001 - 3500 cm³ e kadar


5.711,00


5.139,00


3.096,00


1.547,00


570,00


 3501 - 4000 cm³ e kadar


8.976,00


7.752,00


4.567,00


2.039,00


814,00


 4001 cm³ ve yukarısı


14.689,00


11.015,00


6.525,00


2.935,00


1.140,00


 2-Motosikletler 


   100 -   250 cm³ e kadar


78,00


61,00


45,00


29,00


13,00


   251 -   650 cm³ e kadar


160,00


120,00


78,00


45,00


29,00


   651 -  1200 cm³ e kadar


405,00


242,00


120,00


78,00


45,00


  1201 cm³ ve yukarısı


977,00


648,00


405,00


322,00


160,00


 

             B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             (I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

 


Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

 

Azami Toplam Ağırlık


Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 6 yaş


7 - 15 yaş


16 ve yukarı yaş


 1) Minibüs


486,00


322,00


160,00


 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)


  1900 cm³ ve aşağısı


648,00


405,00


242,00


  1901 cm³ ve yukarısı


977,00


648,00


405,00


 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)


  25 kişiye kadar


1.221,00


731,00


322,00


  26 - 35  kişiye kadar


1.466,00


1.221,00


486,00


  36 - 45  kişiye kadar


1.630,00


1.384,00


648,00


  46 kişi ve yukarısı 


1.955,00


1.630,00


977,00


 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)


   1.500 kg.'a kadar


437,00


291,00


144,00


   1.501 -   3.500  kg'a kadar


879,00


511,00


291,00


   3.501 -   5.000  kg'a kadar


1.319,00


1.099,00


437,00


   5.001 - 10.000  kg'a kadar


1.466,00


1.245,00


585,00


   10.001 - 20.000  kg'a kadar


1.759,00


1.466,00


879,00


   20.001 kg ve yukarısı


2.200,00


1.759,00


1.024,00


 

             C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

             D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

             Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı


Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)


1 - 3 yaş


4 - 5 yaş


6 - 10 yaş


11 ve yukarı yaş


 Uçak ve helikopterler


   1.150 kg'a kadar


8.159,00


6.525,00


4.894,00


3.915,00


   1.151 -   1.800 kg.'a kadar


12.241,00


9.791,00


7.343,00


5.874,00


   1.801 -   3.000 kg.'a kadar


16.321,00


13.057,00


9.791,00


7.833,00


   3.001 -   5.000 kg.'a kadar


20.403,00


16.321,00


12.241,00


9.791,00


   5.001 - 10.000 kg.'a kadar


24.484,00


19.586,00


14.689,00


11.750,00


   10.001 - 20.000 kg.'a kadar


28.565,00


22.852,00


17.137,00


13.707,00


   20.001 kg. ve yukarısı


32.646,00


26.116,00


19.586,00


15.669,00


 

             5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

             Tebliğ olunur.

——————————

4 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın