Trafik Para Cezasi Tahakkuk ve Tahsilatlarinin Kaydedilecegi Gelir Ekonomik Koduna Iliskin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.07.0.MGM.0.20/400-04/16394                                                                29/12/2009

Konu     :

 

 

 

 

 

 

              5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28/02/2009 tarihli ve 27155 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Adı geçen Kanunun 26 ncı maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası “Bu maddenin (d) bendinde yer alan gelirler hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. Bu gelirler tahsilatın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar vergi daireleri ve muhasebe birimleri tarafından Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Fon hesabına aktarılır.”  şeklinde değiştirilmiş ve 33 üncü maddesi ile bu değişikliğin 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

              Bilindiği üzere, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tahakkuk ve tahsil edilen trafik para cezaları hasılatının yarısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılırken “05.03.03.01-Trafik Para Cezaları” gelir ekonomik kodu kullanılmakta ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile yapılan değişiklikle tahakkuk ve tahsil edilen trafik para cezalarının tamamı “05.03.02.01-Trafik Para Cezaları” gelir ekonomik kodu kullanılarak bütçeye gelir kaydedilmekteydi.

              Ancak, 5838 sayılı Kanun ile tekrar trafik para cezaları hasılatının yarısının
01/01/2010 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna aktarılması hüküm altına alındığından, bu tarihten itibaren tahakkuk ve tahsil edilen trafik para cezalarının “05.03.03.01-Trafik Para Cezaları” gelir ekonomik kodu kullanılarak muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

              01/01/2010 tarihinden önce “600.05.03.02.01-Trafik Para Cezaları” gelir ekonomik kodu kullanılarak tahakkuk kaydı yapılmış, ancak henüz tahsil edilmemiş trafik para cezaları ise “800.05.03.02.01-Trafik Para Cezaları” gelir ekonomik kodu kullanılarak bütçeye maledilecektir.

              Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

Ömer DUMAN

                                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                                        Genel Müdür

 

DAĞITIM :

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın