BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 38)


29 Aralık 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27447


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığından


BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ


(SERİ NO: 38)

 

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

                Buna göre; 1/1/2010 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

                1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

                Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 20 Kuruş, diğer belediyelerde 16 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi


İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 


 

 

Bina Grupları


Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 


1. Derece


2. Derece


3. Derece


4. Derece


5. Derece


1. Grup


1.900


1.500


1.200


970


790


2. Grup


1.200


  900


  700


570


480


3. Grup


  790


  600


  480


390


300


4. Grup


  390


  300


  230


190


150


5. Grup


  230


  190


  130


120


  97


6. Grup


  120


   97


    68


  55


  40


7. Grup


   40


    33


    23


  20


  16


 

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 


 

 

Bina Grupları


Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 


1. Derece


2. Derece


3. Derece


4. Derece


5. Derece


1. Grup


2.375


1.875


1.500


1.212


987


2. Grup


1.500


1.125


  875


  712


600


3. Grup


  987


  750


  600


  487


375


4. Grup


  487


  375


  287


  237


187


5. Grup


  287


  237


  162


  150


121


6. Grup


  150


  121


    85


    68


  50


7. Grup


    50


    41


    28


    25


  20


 

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması


2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


 

 

Bina Grupları


Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

 


1. Derece


2. Derece


3. Derece


4. Derece


5. Derece


1. Grup


950


750


600


485


395


2. Grup


600


450


350


285


240


3. Grup


395


300


240


195


150


4. Grup


195


150


115


  95


  75


5. Grup


115


  95


  65


  60


  48


6. Grup


  60


  48


  34


  27


  20


7. Grup


  20


  16


  11


  10


    8


 

                Tebliğ olunur.

 

 

_________________

(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın