ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
24 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27442


YÖNETMELİK


Çevre ve Orman Bakanlığından:

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

             “Geçiş süreci

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler, 1/7/2010 tarihine kadar Bakanlıkça belirlenerek Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek illerde elektronik ortamda, diğer illerde ise evrak üzerinden yapılır.”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin


Tarihi


Sayısı


29/4/2009


27214
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın