Gümkart Tahsilat Sistemi Hakkındaki Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.41/702-01/                                                                        

Konu : Gümkart Tahsilat Sistemi

 

 

            Bilindiği üzere, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü), Gümrük Müsteşarlığı ve Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü arasında 26.01.2007 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirleri, bankalar aracılığıyla yapılan tahsilat saklı kalmak kaydıyla, 23.06.2008 tarihinden itibaren Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden, nakit para yerine “debit kart” (GÜMKART) adı verilen elektronik para kartları aracılığıyla tahsil edilmektedir.

Ancak, uygulamaya ilişkin Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) intikal eden bilgilerden; Gümrük Müsteşarlığının BİLGE Sistemi ile KBS arasında meydana gelen teknik aksaklıkların, beyannameye dayalı gümrük vergilerinin GÜMKART ile on-line tahsilatında sıkıntılara neden olduğu ve mükellef memnuniyetini olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, tahsilat işlemlerinde mükelleflere hızlı ve kesintisiz hizmet verilebilmesini teminen uygulama yazılımında gerekli güncellemeler yapılmış ve BİLGE sistemi ile KBS arasında meydana gelebilecek kesinti durumlarında, beyanname içeriğindeki vergilerin çevrimdışı (off-line/mauel) olarak KBS’den GÜMKART ile tahsiline imkan sağlanmıştır. Buna göre; KBS üzerinden beyannamenin teknik aksaklıklardan dolayı sorgulanamaması durumunda, otomatik olarak açılacak çevrimdışı beyanname tahsilat ekranından beyanname içeriğindeki bilgiler KBS’ye girilerek beyanname tutarı, GÜMKART ile tahsil edildikten sonra onay işlemi yapılacak ve alındı belgesi verilecektir. Söz konusu alındı belgesinde, işlemin çevrimdışı olarak tahsil edildiği ibaresi bulunacak ve mükellef tarafından ilgili gümrük birimine ibraz edildiğinde BİLGE sistemi üzerinden beyanname kapatma işlemi yapılacaktır.

Söz konusu uygulama hakkında Gümrük Müsteşarlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili gümrük birimine (Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü) gönderilen 16/12/2009 tarihli ve 26809 sayılı yazıda; BİLGE Sistemi ile KBS arasında meydana gelebilecek kesinti durumlarında, beyanname içeriğindeki vergilerin çevrimdışı olarak KBS’den GÜMKART ile tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesindeki bilgilerin ilgili gümrük birimince BİLGE sisteminin muhasebe modülüne giriş yapılarak beyannamelerin kapatılmasının teknik olarak mümkün olduğu ve ödemelerin yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşmesi halinde de kabul edilmesi gerektiği hususu belirtilmiştir.

Bilgilerini ve beyannameye dayalı gümrük vergilerinin güvenli ve hızlı bir şekilde tahsilini ve mükellef memnuniyetini teminen, BİLGE Sistemi ile KBS arasında meydana gelebilecek kesinti durumlarında, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/ index.php adresinde yer alan “Gümkart Tahsilat Sistemi Kılavuzu”’nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda GÜMKART ile çevrimdışı olarak tahsilatın yapılması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                

        Ömer DUMAN

                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                        Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:                                                                Bilgi:

-81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)                      -Gümrük Müsteşarlığına

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın