2009 Yılı Taşınır Yönetim Hesabı Hakkındaki Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı: B.07.0.MGM.049/220.06.01.04/                                 21.12.2009 * 15848

Konu: 2009 Yılı Taşınır Yönetim Hesabı.

 

 

Bilindiği gibi; 5018 sayılı Kanunun 42 nci maddesi gereğince, kesin hesap kanun tasarısının muhasebe kayıtları dikkate alınarak hazırlanması gerekmekte olup, kesin hesabın ekine bağlanacak cetveller arasında sayılan mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin de muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenen taşınır mal yönetim hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle hazırlanması gerekmektedir.

Ancak, 2008 yılı mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin Sayıştay ve Bakanlığımızca incelenmesi sonucunda, bazı kamu idarelerinin envanter kayıtlarının muhasebe kayıtlarına uygun olmadığı anlaşıldığından, 2009 yılı mal yönetim hesabı icmal cetvellerinde de aynı sorunların yaşanmaması bakımından; kamu idareleri, harcama yetkilileri ve muhasebe birimlerince aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekli görülmüştür.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar” hükmüne yer verilmiş, ayrıca, 34 üncü maddesinde de harcama yetkilisinin, muhasebe yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshasını, Sayıştayca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak ile birlikte Sayıştaya, bir nüshasını ise malî yılı takip eden ay sonuna kadar ilgili taşınır konsolide görevlisine göndereceği belirtilmiştir.

Buna göre;

a) Harcama birimlerince;  taşınır kayıt sistemlerinden alınan taşınır yönetim hesabı cetvellerindeki her bir hesabın II nci düzey detay kodları itibarıyla tutarı, muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırılacak ve varsa farklılıklar giderildikten sonra yeniden hazırlanacak taşınır yönetim hesabı cetvelleri, Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden muhasebe yetkilisine onaylattırılacak ve bir örneği Yönetmelikte öngörülen sürede konsolide görevlisine gönderilecektir.

Envanter kayıtlarındaki kuruştan küçük değerlerin 0,01 veya 0,00 Kuruşa yuvarlanmasından kaynaklanan kuruş farkları hakkında 16/01/2009 tarihli ve 632 sayılı yazımızda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

b) Merkez harcama birimlerince; taşra harcama birimlerine devir suretiyle gönderilecek taşınırlara ilişkin envanter ve muhasebe işlemlerinin yılı içerisinde tamamlanması bakımından, devir işlemlerinin yılın son ayına bırakılmamasına özen gösterilecektir. Devir yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, devir işlemine ilişkin kayıt ve belgeler gerek envanter gerekse muhasebe kayıtlarının takip eden yılda başlatılıp sonuçlandırılacak şekilde düzenlenmesi sağlanacak, kesinlikle muhasebe birimleri arası işlemlerin 2010 yılına devrine neden olabilecek taşınır hareketi yapılmayacaktır.

  c) Taşra harcama birimlerince; 2009 yılı içinde merkez birimlerinden muhasebe birimleri arası işlem yapılmak suretiyle devredilen taşınırlara ilişkin olarak, hizmet alınan muhasebe birimi ile irtibata geçilerek düzenlenecek taşınır işlem fişlerinin birer örneğinin en geç 25 Aralık 2009 tarihine kadar muhasebe birimlerine gönderilmesi sağlanacak, muhasebe birimine hesaben devir suretiyle mal edilmemiş bulunan taşınırlar envanter kayıtlarına da alınmayacak ve muhasebe kayıtları ile envanter kayıtları arasındaki uygunluk bozulmayacaktır.

ç) Merkez ve taşra muhasebe birimlerince;

1) Muhasebe birimleri arası taşınır işlemlerine ilişkin olarak düzenlenerek muhasebe birimlerine gönderilen taşınır işlem fişleri, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde, geciktirilmeksizin muhasebeleştirilecektir. Ancak, taşınırı devralan harcama birimlerince düzenlenerek gönderilen taşınır işlem fişleri, muhasebe birimleri arası hesaben devir işlemi gerçekleştirilmedikçe işleme konulmayacaktır.

2) Harcama birimlerince düzenlenerek muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu yönünden onaylanmak üzere muhasebe birimlerine gönderilen taşınır yönetim hesabı cetvellerindeki bilgiler her bir hesabın II nci düzey detayı itibarıyla muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak, varsa farklılıklar tespit edilecek ve idarelere bildirilecek, muhasebe kayıtları arasında uygunluğu sağlanmayan cetveller kesinlikle onaylanmayacaktır. Ancak tespit edilen farkın, harcama birimleri arası taşınır devir ve muhasebe birimleri arası taşınır işlemlerinden kaynaklandığının anlaşılması halinde; fark tutarı ve nedeni belirtilerek imzalanacaktır.

d) Muhasebe birimleri, harcama birimlerinin kayıtları ile muhasebe kayıtlarının uygunluğunun sağlanması konusunda idarelere yardımcı olacaklar ve gereken desteği sağlayacaklardır.

            Bilgilerini ve yazımızın birer örneğinin iliniz dahilindeki (ilçeler dahil) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile muhasebe birimlerine gönderilerek, söz konusu işlemlerin harcama yetkililerince takip ve kontrolünün sağlanmasını rica ederim.

 

 

 

 

 


Ömer DUMAN

Bakan a.

Genel Müdür

 


 

 

 

DAĞITIM:

1) 81 İl Valiliğine.

 2) Merkez Saymanlık Müdürlüklerine.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın