KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI
18 Aralık 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27436


KURUL KARARI


Kamu Görevlileri Etik Kurulundan:

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI

             Dosya Numarası       : 2009/69

             Başvuru Tarihi          : 8.9.2009

             Karar Tarihi               : 5.11.2009

             Karar Numarası         : 2009/40

             A. BAŞVURAN

             Resen İnceleme

             B. HAKKINDA İNCELEME YAPILAN KAMU GÖREVLİSİ

             Sedat YILDIRIM, Uşak Sivaslı İlçesi eski Kaymakamı

             C. RAPORTÖR

             Dr. Yılmaz AYDIN

             D. İDDİALARIN ÖZETİ

             İçişleri Bakanlığının 25.7.2009 tarih ve 2009/11095 sayılı müşterek kararnamesiyle Sivaslı ilçesi Kaymakamlığından Erzurum İli Oltu İlçesi Kaymakamlığına atanan Sedat YILDIRIM’ın Sivaslı İlçesinden ayrılışı münasebetiyle onuruna verilen veda yemeğinde ve düzenlenen eğlencede, geceye katılanlarla birlikte alınan video kayıtlarının ve fotoğrafların yer aldığı basın yayın organlarında kamu görevlisinin güven ve itibarını sarsacak ve yöneticilik görevi ile bağdaşmayacak hal ve hareketlerde bulunduğu iddiaları üzerine Kurulumuz tarafından resen inceleme başlatılmıştır.

             E. İNCELEME

             Raportör tarafından hazırlanan raporda; konunun görev, konu ve kabul edilebilirlik yönünden ilgili Kanun ve Yönetmeliğe uygun olduğuna ilişkin görüş değerlendirilerek esastan incelenmesine geçilmiştir.

             Konuyla ilgili olarak 14 -15 Eylül 2009 tarihlerinde mahallinde yapılan incelemede, Sivaslı Kaymakamlığından temin edilen 4 adet CD içinde yer alan söz konusu veda yemeği ve düzenlenen eğlence programına ilişkin fotoğraf ve video görüntüleri ile katılan kişilerin verdiği ifadelerden; 

             Sivaslı İlçesi Kaymakamlığından Erzurum İli Oltu İlçesi Kaymakamlığına atanması münasebetiyle Kaymakam Sedat YILDIRIM onuruna 7.8.2009 tarihinde Sivaslı Belediye Düğün Salonunda yemekli veda gecesi düzenlendiği, İlçede görev yapan kamu yöneticilerinin ve çok sayıda ilçe halkının genelde eşli olarak katıldıkları gecede çeşitli kişi ve kuruluşlarca Kaymakama plaket takdim edildiği, bunun yanında geceye katılanların katkılarıyla alınan bir takım elbise, ayakkabı, kemer, kravat ve gömlekten oluşan hediyenin Kaymakam Sedat YILDIRIM’a verildiği, programın sonuna doğru Kaymakam’ın başından su dökülerek ıslatıldığı, ayrıca Kaymakam’ın da kendini ıslatan kişiye aynı şekilde mukabelede bulunduğu;

             Veda gecesinden sonra İlçeye bağlı Evrenli Mahallesindeki gazinoda Kaymakam Sedat YILDIRIM onuruna veda eğlencesi tertiplendiği, geceye bazı kamu yöneticileri ve halktan yaklaşık 60 - 70 kişinin katıldığı, Kaymakamın yemeğe akşam saat 22.00 civarlarında geldiği ve gece yarısı 01.00’e doğru ayrıldığı, Kaymakam Sedat YILDIRIM’ın veda eğlencesinin düzenlendiği bu yere ilk defa gelmediği, iki buçuk sene içinde değişik vesilelerle 20-25 defa geldiği, eğlence programında Kaymakam’ın birkaç kişi tarafından omuza alınarak elbiseleriyle birlikte havuza atıldığı, kendisinin de buna itiraz etmediği, ayrıca ıslatılacağından ve havuza atılacağından önceden bilgi sahibi olduğu nitekim daha sonra ıslanmış elbiselerini değiştirip, şort giyerek geldiği ve birkaç kişiyle birlikte diğer davetliler önünde bir müddet daha yüzmeye devam ettiği, havuz kıyafetiyle dansözlerle ve misafirlerle fotoğraf çektirdiği;

             Ayrıca Sivaslı İlçe Emniyet Amirliğinin 14.8.2009 tarih ve 214 sayılı yazısı ve ekinde yer alan dosya içeriğinden, söz konusu veda eğlencesinin yapıldığı gazino ile ilgili olarak İlçe Emniyet Amirliğince farklı tarihlerde 6 defa tutanak tutularak işlem yapılmak üzere Belediye Başkanlığına gönderildiği, ayrıca Kaymakamlık makamı onayı ile işyerine iki defa idari para cezası uygulandığı, işyeri sahibi hakkında, uyuşturucu madde kaçakçılığı, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, kasten adam yaralama, adam öldürme suçları ile ilgili olarak farklı tarihlerde polis ve jandarma tarafından 7 defa tahkikat evrakı düzenlenerek yetkili Cumhuriyet Savcılıklarına gönderildiği, yapılan yargılamalar sonucu hapis ve para cezaları aldığı, bazı davalarının da halen devam ettiği konuları incelenmiştir.

             Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Saygınlık ve Güven” başlığını taşıyan 10. maddesinde; “Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.” hükmüne, 

             “Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı” başlığını taşıyan 15. maddesinde; “Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

             Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

             Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.” hükümleri ile hediye alma yasağı kapsamında;

             a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

             c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler” hükmüne yer verilmiştir. 

             Ayrıca, Yönetmelik’in “Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu” başlığı altında “ … Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda … rehberlik etmekle yükümlüdür.” hükmü bulunmaktadır.

             Yukarıda özetlenen iddiaların, bilgi ve belgelere dayanılarak etik davranış ilkeleri çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirilmesi sonucunda, Sivaslı İlçesi eski Kaymakamı Sedat YILDIRIM’ın savunmasının istenmesine karar verilmiştir.

             F. SAVUNMA

             Uşak Sivaslı İlçesi eski Kaymakamı Sedat YILDIRIM, Kurulumuza gönderdiği 22.10.2009 tarihli savunma yazısında özetle;

             Sivaslı İlçesi Kaymakamlığından Erzurum İli Oltu İlçesi Kaymakamlığına atanması münasebetiyle 7.8.2009 tarihinde adına düzenlenen veda gecesinde, yemeğe katılanların katkı ve katılımlarıyla kendisine bir takım elbise, ayakkabı, kemer, kravat, gömlek hediye edildiğini, ayrıca çeşitli kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerince şahsına plaketler de verildiğini, alınan hediyelerin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesinin 6. fıkrası kapsamında bir hatıra ve anı niteliğinde olduğunu, ilçedeki görev süresinin sona ermesi nedeniyle alınan hediye ile menfaat sağlamadığı gibi performans ve tarafsızlığını da etkilemediğini, Mülki İdare Amirlerinin görev yerleri değiştiğinde düzenlenen veda yemeklerinde maddi değeri farklı ancak manevi değeri büyük hediye aldıklarını, bunun bir ülke gerçeği olduğunu, bunun 5176 sayılı Kanun öncesinde olduğu gibi sonrasında da yapılageldiğini, yadırganacak ve garipsenecek bir durum olmayıp etik davranış ilkelerine aykırılık oluşturmadığını,

             Sivaslı İlçe hudutlarında bulunan gazinoda adına düzenlenen eğlence programına katıldığını, havuza atıldığını, havuzda deniz şortuyla yüzdüğünü kabul ettiğini, bu tür eğlence programının İlçede önceden beri düzenlenmekte olduğunu, çeşitli kamu görevlileri için düzenlenen veda gecelerinde de benzer görüntülerin yaşandığını, İlçede bu tür eğlencelerin normal ve doğal karşılandığını, toplum tarafından yadırganmadığını, ancak hiçbir dansözle baş başa oynamadığını ve fotoğraf çektirmediğini basına yansıyan fotoğraflardan birkaç tanesinin montaj olduğunu, birçoğunun ise 8-10 kişilik gruplardan zumlanarak oryantallerle baş başa çekilmiş gibi basına yansıtıldığını ve konunun çarpıtıldığını, ilçede görev yaptığı 4 yıl boyunca buna benzer davranışlarının olmadığını, fiilen ve hukuken görev süresi bitmiş biri olarak görev başında yapmadığı ve basına çok farklı şekilde yansıyan görüntü ve fotoğraflarla anılan yönetmeliğin 8. ve 10. maddelerini ihlal etmediğini, basına yansıyış şeklinden olayların biraz abartılı ve aşırıya kaçmış şekilde algılanabildiğini, ama tüm bu olayların görevi sırasında yapılan davranışlar olmadığını, ifade etmiştir.

KARAR

             Dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

             Sivaslı İlçesi Kaymakamlığından Erzurum İli Oltu İlçesi Kaymakamlığına atanması münasebetiyle 7.8.2009 tarihinde Sivaslı Belediye Düğün Salonunda onuruna düzenlenen veda gecesinde Kaymakam Sedat YILDIRIM’a geceye katılan kamu görevlileri ve halkın katkılarıyla alınan takım elbise, ayakkabı, kemer, kravat ve gömleğin hediye edildiği, programın sonuna doğru Kaymakam’ın başından aşağıya su dökülmek suretiyle ıslatıldığı, ayrıca Kaymakam’ın da buna mukabelede bulunduğu anlaşılmıştır.

             Veda gecesinden sonra ise, İlçeye bağlı Evrenli Mahallesinde daha önce hakkında çeşitli idari işlemler yapılan gazinoda tertiplenen ve bazı kamu yöneticileri ve İlçe halkından yaklaşık 60-70 kişinin katıldığı veda eğlencesine katılan Kaymakam’ın birkaç kişi tarafından omuza alınarak içi su dolu havuza atıldığı, kendisi buna itiraz etmediği, daha sonra ıslanmış elbiselerini değiştirip şort giyerek havuza girdiği ve sonrasında havuz kıyafetiyle dansözler ve misafirlerle fotoğraf çektirdiği, mahallinde yapılan incelemede Kaymakamlıkça verilen CD kayıtlarından açıkça saptanmıştır.

             Kaymakam Sedat YILDIRIM’ın aldığı hediyeler ile ilgili Yönetmelik’in 15. maddesinde düzenlenen hediye alma yasağı kapsamına girmediği, bunların anı niteliğinde sembolik değeri olduğuna ilişkin savunması kabul edilemez; çünkü yukarda belirtilen hediyeler, maddi değeri olan kullanıma yönelik eşyadır.

             Kaymakam Sedat YILDIRIM, gerek veda yemeğinde gerek eğlence programında, görevi başında kamu görevlisidir ve sorumlulukları devam etmektedir. Kaymakam’ın bu tutumu, görevinin gerektirdiği itibar ve güveni sarsıcı niteliktedir, ayrıca Kaymakam’da bulunması gereken etik liderlik görevleri ile de bağdaşmamaktadır. Bu durumun, halkın kamu yönetimine olan güven duygusunu sarsacağı açıktır.

             Yukarıda belirtilen nedenlerle hakkında inceleme yapılan Sivaslı İlçesi eski Kaymakamı Sedat YILDIRIM’ın, Yönetmelik’in “Saygınlık ve Güven” başlığını taşıyan 10. maddesinde ve “Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı” başlığını taşıyan 15. maddesi ile 20. maddesinde düzenlenen “Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu” ile ilgili etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı sonucuna varılmış, kararın taraflara tebliğine ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına, tebliğden itibaren altmış gün içinde idari yargı yolu açık olmak üzere,

             5.11.2009 tarihinde, hediye alma yönünden oy çokluğu, diğerleri yönünden oybirliği ile karar verilmiştir.

 

   Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ                                   Teoman ÜNÜSAN                                            Talip KABAN

                    Başkan                                                               Üye                                                                 Üye

 

        Dr. E. Aydın ÖZKUL                                         Selçuk HONDU                                             Erdoğan KESİM

                      Üye                                                                 Üye                                                                 Üye

 

         Metin İlyas AKSOY                                          Filiz DİNÇMEN                                   Muharrem GÖKTAYOĞLU

                      Üye                                                                 Üye                                                                 Üye

 

                                    Prof. Dr. Salih AYNURAL                                         Gülsüm AZERİ

                                                       Üye                                                                     Üye

 

AZLIK OYU

             Sivaslı kaymakamının başka bir yere atanması nedeniyle verilen hediyelerin, sadece mahallindeki kamu görevlileri tarafından veya sadece halktan kişiler tarafından mı yahut da hem kamu görevlileri hem halk tarafından mı verildiği açıkça belli değildir.

             Anılan eşyaların alınmasına iştirak edenlerin daha önceki hediyelerine kaymakamın da iştirak etmiş olması muhtemeldir.

             Ayrıca bu eşyanın verildiği sırada kaymakamın ataması yapılmış ve görev yaptığı Sivaslı İlçesi ile çıkar çatışması yaratacak ilişkisi de kalmamıştır.

             Bütün bu açıklamalar karşısında kaymakamın davranışının Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesine açıkça aykırı davrandığı tespit edilemediğinden kararımızın hediye alma yasağı ile ilgili bölümüne katılmıyorum.

                                                                                     Selçuk HONDU

                                                                                               Üye

 


 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın