KAMU İHALE KURULU KARARI


17 Aralık 2009 PERŞEMBE


Resmî Gazete


Sayı : 27435


KURUL KARARI


Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE KURULU KARARI

             Toplantı Tarihi       : 7/12/2009

             Karar No           : 2009/DK.D-164

             4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlar dışında kalan ve mahalli gazetede ya da mahalli gazete çıkmayan yerlerde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılan yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılan ve yedi günlük süreye tabi ilanlar, ayrıca Kurum tarafından da yayımlanacaktır.

             Bu çerçevede, Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendinde düzenlenen ilanların Kurum tarafından yayımlanmasına ilişkin olarak;

             1 - Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanların Ek Madde1 uyarınca ayrıca yayımlanmasına gerek bulunmadığına,

             2 - Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilanlar dışında kalan ve mahalli gazetede ya da mahalli gazete çıkmayan yerlerde idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılan yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılan ve yedi günlük süreye tabi ilanların Kurum tarafından yayımlanması işleminden yeni bir karar alınıncaya kadar ücret alınmamasına,

             3 - Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendinde düzenlenen ilanların ihale tarihinden en az yedi gün önce Kurum tarafından yayımlanmasına,

             4 - Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendinde düzenlenen ilanlar üzerinde ön kontrol yapılmamasına,

             5 - Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendinde düzenlenen ilanların Kuruma hiç gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde, ilanların Kanunun 13 üncü maddesine uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilemeyeceğine,

             6 - Bu Kararın, 4/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,

             7 - Kararın Resmî Gazete’de yayımlatılmasına,

             8 - Yukarıda alınan kararların gereğinin yapılması için gerekli işlemlerin Başkanlıkça yürütülmesine,

             Oybirliğiyle karar verildi.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın