2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (Taslak)


Maliye Bakanlığından:

2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin)

(SIRA NO:……)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, yükseköğretim kurumlarında; bütçe esnekliğinin

sağlanması, bütçe ödeneklerinin daha etkin, verimli ve yerinde kullanımına imkan verilmesi

ve bütçe uygulamalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından, bütçe ödeneklerinin

dağılımı, gönderilmesi, kullanılması ve bütçe işlemlerine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi

amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, …..sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) (Birim Detay): Bakanlıkça vize edilen

AFP’nin ödenek dağılımları esas alınarak harcama birimlerine dağıtılması sonucunda oluşan

ayrıntılı finansman programını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Birimler Arası Ödenek Değişikliği: Kurumsal düzeyde tertiplenen ödenekleri

değiştirmemek kaydıyla yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımlarında yapılan

değişiklikleri,

ç) Harcama Birimi: Ödenek gönderme belgesi ile kendisine ödenek gönderilen fakülte,

enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve bölümlerden

oluşan akademik birimler ile üst yönetim, genel sekreterlik ve daire başkanlıklarından oluşan

idari birimleri,

d) Birimlere Ödenek Dağılım Alt Modülü: Yükseköğretim kurumlarında ödeneklerin

harcama birimlerine dağılımının yapılması aşamasında kullanılmak üzere Üniversiteler Bütçe

Uygulama ve Bütçe İşlemleri Modülünde oluşturulan alt modülü,

e) Kurumsal tertip: 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yükseköğretim

kurumları bütçelerindeki “00.01 -Üst yönetim, akademik ve idari birimler” kurumsal kodu

altında yer alan tertipleri,

f) Ödeneklerin Dağılımı: Yükseköğretim kurumları bütçelerinin kurumsal tertiplerinde

yer alan bütçe ödeneklerinin harcama birimleri itibarıyla yapılan yıllık planlamasını,

g) Üniversiteler Bütçe Uygulama ve Bütçe İşlemleri Modülü: Yükseköğretim

kurumlarının bütçe modelinde yapılan değişiklik çerçevesinde; ilgili idarelerin, bütçe

uygulama sürecinde ödeneklerini harcama birimi düzeyinde planlayabilmelerine,

izleyebilmelerine ve raporlayabilmelerine, gider gerçekleşmelerini takip edebilmelerine

imkan sağlamak üzere Bakanlık e-bütçe sisteminde oluşturulan ve harcama birimi düzeyinde

bütçe uygulamalarını ve bütçe işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve takip edebilecekleri

modülü,

h) Yükseköğretim Kurumu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerini,

2

ı) Yönetim Kurulu: Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yönetim Kurulunu

ifade eder.

Ödeneklerin dağılımı

MADDE 4- (1) Yükseköğretim kurumları, kurumsal tertipteki ödeneklerinin

dağılımını, Üniversiteler Bütçe Uygulama ve Bütçe İşlemleri Modülü içinde yer alan

Birimlere Ödenek Dağılım Alt Modülünü kullanarak en geç 4/1/2010 tarihine kadar harcama

birimleri bazında ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde yapacaklardır.

(2) Üst yönetici tarafından yapılan ödenek dağılımı, yönetim kurulunun (mevzuat

gereği yönetim kurulunda temsil edilemeyen harcama birimleri üst yöneticilerinin de katılımı

sağlanarak) bilgisine sunulacaktır.

(3) Yükseköğretim kurumları, ödenek dağılımlarını yaparken (2010-2012) dönemi

Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen genel esaslara uyacaklardır.

(4) Ödenek dağılımları yapılırken bu maddenin (3) üncü fıkrasında belirtilen genel

esaslarla birlikte aşağıdaki özel esaslara da uyulacaktır.

a) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite senatosunun giderleri ile araştırma

projelerine ilişkin ödenekler, rektörlük altındaki “Özel Kalem”de; genel sekreter, genel

sekreter yardımcıları ile genel idare kurulu giderlerine ilişkin ödenekler ise genel sekreterlik

altındaki “Özel Kalem”de yer alacaktır.

b) Yükseköğretim Kurumu adına yurt dışına eğitime gönderilen araştırma

görevlilerinin yurt içi maaşları ilgili harcama biriminde; bunların yurt dışı maaşları, yollukları

ve diğer giderleri ise rektörlük altındaki “Özel Kalem”de yer verilecektir.

c) Toplu projelerden;

- Gayrimenkul sermaye üretim giderleri ve büyük onarımlar, Yapı İşleri ve Teknik

Daire Başkanlığı altında,

- Makine-teçhizat ve bilgisayar alımı ile büyük onarımlar, İdari ve Mali İşler Dairesi

Başkanlığı veya ilgili diğer yardımcı birimler altında,

yer verilecektir.

Diğer projeler ise ilgili harcama birimi altında izlenecektir.

ç) Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ilişkin

fonksiyonlar ile diğer giderler fonksiyonunda yer alan ödenekler, Sağlık, Kültür ve Spor

Dairesi Başkanlığı altında izlenecektir.

(5) Bütçe ödeneklerinin dağılımı yapılırken harcama birimlerinin önceki yıllardaki

ödenekleri, harcama kapasitesi, yıl içi ihtiyaçları, öğrenci sayıları, meydana gelen hizmet veya

fiziki mekan genişlemeleri, harcama birimlerinin performansları ve hizmetlerin yerindeliği

gibi kriterler esas olmak üzere ödeneklerin etkin, verimli ve yerinde kullanımını sağlayacak

yükseköğretim kurumları tarafından oluşturulabilecek diğer objektif kriterler dikkate

alınacaktır.

(6) Bütçe ödeneklerinin dağılımı yapılırken 5 inci fıkrada sayılan kriterlerle birlikte

ödeneğin gönderileceği harcama birimi tarafından gerçekleştirilmiş ve/veya gerçekleştirilecek

ihaleli işler öncelikle dikkate alınacaktır.

(7) Öz gelirlere ilişkin ödeneklerin dağılımı ve kullanımında 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununda yer alan esaslar dikkate alınacaktır.

(8) Bütçe ödeneklerinin dağılımı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından

harcama birimlerine yazılı olarak bildirilecektir.

3

(9) Ödenek dağılımları, gerekli görülmesi halinde üst yönetici onayı ile

değiştirilebilecektir. Yapılan bu değişiklik, ilgili harcama birimlerine yazılı olarak

bildirilecektir. Ödenek dağılımı değişiklikleri, harcama birimlerinin harcama ve taahhüt

durumları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

(10) Harcama yetkilileri, birim detayında dağılımı yapılan ödenekler çerçevesinde

harcama talimatı düzenleyebilir ve taahhüde girişebilir.

(11) Harcama birimleri, ödenek dağılımı ile planlanan ödenekler kadar değil,

kendilerine ödenek gönderme belgesi ile gönderilen miktarlar kadar harcama yapma yetkisine

sahip olacaklardır.

Harcama birimlerine ödenek gönderme

MADDE 5-(1) Yükseköğretim kurumları, birim detayında kullanılabilir bütçe

ödeneklerini, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ilgili harcama birimlerine

göndereceklerdir.

(2) Harcama birimlerine gönderilecek ödenekler, ödenek dağılımları ile uyumlu

olacaktır. Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle gönderilen

ödenekler, ödenek dağılımı ile belirlenen ödeneklerden daha fazla olamaz. Herhangi bir

harcama birimine planlanan ödeneklerden daha fazla ödenek gönderilmesi ancak ödenek

dağılımının değiştirilmesi suretiyle mümkün olabilecektir.

(3) “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”

in 16 ncı maddesine istinaden, üst yöneticiden alınabilecek genel bir onay çerçevesinde

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından ödenek gönderme belgesi düzenlenecektir.

Harcama birimleri ve harcama yetkililiği

MADDE 6- (1)..….sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 14 üncü

maddesinin dördüncü fıkrasındaki hüküm uyarınca, yükseköğretim kurumları bütçelerinin

kurumsal tertiplerinde yer alan ödeneklerden, ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen

birimler harcama birimidir.

(2) Ödenek Gönderme Belgesi ile ödenek gönderilen harcama biriminin en üst

yöneticisi harcama yetkilisidir.

Ödenek gönderme kuralları

MADDE 7- (1) Yükseköğretim kurumları, ödenek gönderme belgesi düzenlemek

suretiyle harcama birimlerine ödeneklerin gönderilmesinde, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde

belirlenen genel ve özel esaslara uyacaklardır.

Ödeneklerin kullanılması

MADDE 8- (1) Yükseköğretim kurumları, Bakanlıkça vize edilen Ayrıntılı Finansman

Programı (AFP) nda yer alan oranlar dahilinde AFP (Birim Detay) yapacaklardır.

(2) Harcama birimleri, serbest bırakılan ödenekler ve gelir gerçekleşmelerini de

dikkate alarak Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödenekleri kullanma yetkisine sahip

olacaklardır.

(3) Harcama yetkilileri, serbest bırakılan ödeneklerin üzerinde veya Ödenek

Gönderme Belgelerindeki ödenek miktarını aşan ödeme emri düzenleyemeyecek ve bu

tutarları aşan bir harcama yapamayacaklardır.

(4) Harcama birimlerine Ödenek Gönderme Belgesi ile gönderilen ödeneklerden

harcanamayacağı anlaşılan tutarları tenkis etmeye ve söz konusu tutarları ihtiyacı olan

harcama birimlerine göndermeye, ilgili harcama yetkilisinin görüşü üzerine üst yönetici

yetkilidir.

Aktarma ve diğer bütçe işlemleri

MADDE 9- (1) Aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin % 20 sini aşmayan kurumsal

tertip düzeyindeki ödenek aktarmaları yükseköğretim kurumları tarafından, % 20’ yi aşan

kurumsal tertip düzeyindeki aktarmalar ise Bakanlıkça sonuçlandırılacaktır.

4

(2) Kurumsal tertip düzeyinde yer alan ödenekler, 5018 sayılı Kanun ve …. sayılı

Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan aktarma yasaklarına tabi olduğundan söz konusu

tertiplere ilişkin aktarma işlemleri, ilgili tertiplerin yıl sonu harcama tahminleri dikkate

alınarak yapılacaktır.

(3) Harcama birimlerinin yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları öncelikle

AFP (Birim Detay)’ nin değiştirilmesi ve/veya birimler arası ödenek değişikliği yapılmak

suretiyle karşılanacaktır.

(4) Kurumsal düzeyde tertiplenen ödenekleri ilgilendiren her türlü bütçe işlemi (AFP

revize, aktarma, ekleme vs.), yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve AFP

(Birim Detay)’ ye yansıtılacaktır.

(5) Kurumsal düzeyde tertiplenen ödenekleri değiştirmemek kaydıyla ödenek

dağılımlarında yapılacak her türlü değişiklik üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim

kurumları tarafından sonuçlandırılacaktır.

Yetki

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütleri

gidermeye ve gerektiğinde düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ, 01/01/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12-
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Sayfayı Kapatmak için tıklayın