ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
15 Aralık 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27433


TEBLİĞ


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2009/8)

             MADDE 1 – 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2005/1 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bankalar, Türk parası yükümlülükleri için Türk Lirası cinsinden, yabancı para yükümlülükleri için ABD Doları ve/veya Euro döviz cinslerinden olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda, 5 inci maddede öngörülen oranlarda nakden zorunlu karşılık tesis ederler. Bir tesis döneminde tutulması gereken Türk parası zorunlu karşılıkların yüzde 10’unu aşmamak koşuluyla, eksik tutulan karşılıklar bir sonraki dönemde tutulabilir, fazla tutulan tutarlar bir sonraki dönemde eksik tutulan karşılıklara sayılır.”

             MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Madde 8 – Türk parası zorunlu karşılıklara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen oranlarda faiz ödenir. Bu faizin tahakkuku mart, haziran, eylül ve aralık ayları sonlarında yapılır. Ancak, bir tesis döneminde eksik tesis edilen karşılıklar için bir sonraki dönemde tutulan tutarlar ile fazla tesis edilen tutarların bir sonraki dönemde eksik tutulan karşılıklara sayılan kısmına faiz ödenmez.”

             MADDE 3 – Bu Tebliğ 25/12/2009 tarihli zorunlu karşılık cetvelinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

  

Sayfayı Kapatmak için tıklayın