4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK15 Aralık 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27433


YÖNETMELİK


Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALELERİNDE

UYGULANACAK ESAS VE USULLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

                MADDE 1 – 28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik”in “Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları” başlıklı 37. Maddesinin “İdare’den Kaynaklanan Sebepler” başlıklı 2. bendinde yer alan ifade aynen muhafaza edilerek, metinde bulunan “3 (üç)” ibaresi “5 (beş)” ibaresi ile değiştirilmiştir.

                MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın