TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/2)11 Aralık 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27429


TEBLİĞ


Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN  25 İNCİ

MADDESİNE GÖRE 2010 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ

PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO : TRKGM-2009/2)

             MADDE 1 – (1) 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 392 Sıra No’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2009 yılı için yeniden değerleme oranı olan %2,2 (iki virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:  

 4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin;


1/1/2009-31/12/2009

TL


1/1/2010-31/12/2010

TL


Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:


112


114


İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:


224


228


Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:


560


572


Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:


1.120


1.144


11.200


11.446


Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:


2.240


2.289


448


457


Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:


5.600


5.723


Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:


11.200


11.446


224.000


228.928


224.000


228.928


Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:


6.720


6.867


67.200


68.678


Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:


89.600


91.571


 

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın