MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ........ YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK8 Aralık 2009 SALI


Resmî Gazete


Sayı : 27426


YÖNETMELİK


Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ, SOSYAL BİLİMLER

LİSELERİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ İLE HER TÜRDEKİ

ANADOLU LİSELERİ ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE

ATAMALARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 19/9/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

             “28/6/2008 tarihli seçme sınavına ilişkin hususlar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 28/6/2008 tarihinde yapılan yazılı sınavda 60 ve daha yukarı puan almak suretiyle başarılı olanlardan ataması yapılamayan adayların bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ilk seçme sınavına kadar kazanılmış hakları saklıdır.

             (2) Yazılı sınav sonucu 60 ve daha yukarı puan alanlar Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarına sınav sonucuna göre atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

             (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri, anadolu öğretmen liseleri ile anadolu imam hatip liselerine atanmak üzere mülakat/uygulama sınavına alınıp başarılı bulunmalarına rağmen ataması yapılamayanlar, mülakatına/uygulama sınavına katıldıkları eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Bunlar istemeleri halinde Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarına da yazılı sınav sonucuna göre atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak bu durumda olanlar yazılı sınav ya da mülakat/uygulama sınavı sonuçlarından yalnızca birinden başvuruda bulunabileceklerdir.

             (4) Atama yapılacak eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları yazılı sınav ya da mülakat/uygulama sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılır.

             (5) Bu madde kapsamında yapılacak atamalara ilişkin duyuru, her adayın bilgi sahibi olabileceği bir şekilde valiliklerce il genelinde yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumları ile bu eğitim kurumlarına yapılacak atamaların alanlar itibarıyla sayıları başvuru yeri, süresi ve şekli ile diğer hususlara yer verilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin


Tarihi


Sayısı


19/9/2009


27354
 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın