Kimlik Hakkında 2009/3 Nolu Personel Genel Müdürlüğü Genelgesi

T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü
                         

        Sayı      : B.07.0.PER.0.26/402-2-2/      

                                              

        Konu    : Kimlik

 

 

 

 

GENELGE

(2009/3)

 

 

Memur kimliğinin talep edilmesi, düzenlenmesi, verilmesi ve geri alınmasında yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esaslar 10/04/2003 tarihli ve 2003/4 sayılı Genelge ile duyurulmuştu.

Kimlik düzenlenmesine ilişkin hizmetlerin sağlıklı ve günümüz teknolojisinden daha etkin yararlanılarak yürütülmesi amacıyla aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

 

A- KİMLİK DÜZENLEMEYE YETKİLİ MERCİ

Bakanlığımız personeli ile emekli olan personelden; ataması Merkezden yapılanların kimlikleri Personel Genel Müdürlüğünce, ataması Valilikçe yapılanların kimlikleri ise Defterdarlık Personel Müdürlüklerince düzenlenmeye devam edilecektir.

 

B- KİMLİK TALEPLERİ

1- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personel (sözleşmeli personel, geçici işçi ve sürekli işçi dahil) ile emekli mensuplarımız için “Maliye Bakanlığı Personeli Kimlik Talep Formu” (Form) (Ek-1) kullanılacaktır.

2- Personel Genel Müdürlüğünün www.pergen.gov.tr internet adresinde yer alan Form, bilgisayar ortamında doldurularak talep sahibi tarafından imzalanacaktır.

3- "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak çekilmiş 2,5x3 ebadındaki fotoğrafın bir adedi Formun ilgili yerine ve kenarlara taşmayacak şekilde yapıştırılacak, bir adedi ise Forma eklenecektir.

4- Form, talep sahibinin en az 1 inci sicil amiri yoksa daire amiri tarafından imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanacaktır. Ayrıca Forma yapıştırılan fotoğrafın üzeri de mühürlenecektir.

5- Kimlik talebi, görev yapılan yere yapılacaktır. İlgili yer, Formu yazı ekinde ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderecektir.

 

C) KİMLİĞİN DÜZENLENMESİ

Formda yer alan bilgilerin Personel Otomasyon Projesindeki (PEROP) kayıtlarla karşılaştırılarak doğruluğu sağlandıktan sonra, talep sahibinin nüfus bilgileri ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğü veya Defterdarlık Personel Müdürlüğünce Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) kontrol edilmek suretiyle kimlik düzenlenecektir.

Düzenlenen kimliğin seri numarası formun sağ üst köşesindeki ilgili bölüme yazılacak ve bilgiler elektronik ortamda izlenecek, “Kimlik İzleme Defteri” ise kullanılmayacaktır.

 

D) KİMLİĞİN TESLİMİ

1- Düzenlenen kimlik, personelin görev yaptığı yere gönderilecektir. Kimlik, bizzat talep sahibine tutanakla imza karşılığı teslim edilecek, tutanağın bir örneği ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğü veya Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2- Emekli mensuplarımız için düzenlenen kimlik, son görev yaptığı yere veya talebi halinde adresine yazı ekinde kapalı zarf içinde iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir.

 

E) KİMLİĞİN GERİ ALINMASI

Çekilme, göreve son verme, diğer kurumlara nakil, sözleşmenin sona ermesi, emeklilik gibi çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanlar ile halen görev yaptığı unvandan daha alt kadro unvanına atanan personelin kimliği, görev yaptığı yer tarafından geri alınarak ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

F) DİĞER HUSUSLAR

1- Unvanı veya birimi değişen personel, yeni unvanına veya birimine başlamasını müteakip yeniden kimlik talebinde bulunacaktır. Yeni kimliğin teslimi sırasında eski kimlik geri alınacaktır.

2- Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personel için düzenlenen kimlik kartları, aynı zamanda sürekli giriş kartı olarak kullanılacaktır.

3- Kimliğin çalınması veya kaybedilmesi durumunda, kimlik sahibi tarafından “Kayıp ve Çalıntı Kimlik Kartları Çizelgesi” (Ek-2) doldurulacak ve en az 1 inci sicil amiri yoksa daire amiri tarafından onaylandıktan sonra olayın meydana geldiği mahallin genel güvenlik gücüne (Polis, Jandarma) ve İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere yazı ekinde ilgisine göre Personel Genel Müdürlüğüne veya Defterdarlık Personel Müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca, gazete ilanı ve karakol başvurusuna gerek bulunmamaktadır.

4- Kimliğin kaybedilmesi, yıpranması, okunamayacak duruma gelmesi halinde kimlik sahibi yeniden kimlik talebinde bulunabilecek ve kaçıncı defa kimlik istediğini de Formda ayrıca belirtecektir.

5- Formda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6- 10/04/2003 tarihli ve 2003/4 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

 Naci AĞBAL
Müsteşar

 

 

EKLER: 

DAĞITIM:

Merkez Birimlerine                   05/12/2009 * 27583

81 İl Valiliğine (Defterdarlık)      05/12/2009 * 27584

Sayfayı Kapatmak için tıklayın