KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK


13 Kasım 2009 CUMA


Resmî Gazete


Sayı : 27405


BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15545

             Ekli “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 23/10/2009 tarihli ve 45002 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/11/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA

SİGORTASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

             MADDE 1 – 22/1/2004 tarihli ve 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Kararın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Motorlu araç işletmek ve taşıma faaliyetinde bulunmak için ilgili mevzuatla zorunlu tutulan sigortaları bulunmayan motorlu kara taşıtlarıyla yolcu taşımacılığı yapılamaz. Herhangi bir nedenle sigorta sözleşmesinin feshedilmesi halinde sigortacı durumu, gerekçesi ile birlikte izin veya ruhsat veren kuruma ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca kurulan Sigorta Bilgi Merkezine bildirir. Motorlu araç işletmek ve taşıma faaliyetinde bulunmak için ilgili mevzuatla zorunlu tutulan sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilerin taşıma faaliyetleri geçerli sigorta teminatı alınana kadar durdurulur."

             MADDE 2 – Aynı Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 2 - Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası uygulamasında; yurt içi ve uluslararası yolcu taşımacılığının tarifi ve kapsamı, yurt içi ve uluslararası yolcu taşıma hatları Ulaştırma Bakanlığınca, karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırma mecburiyeti ile ilgili muafiyet ve istisnalar Ulaştırma Bakanlığının görüşü ile Hazine Müsteşarlığınca belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Kararın 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 3 - Türkiye'de kara araçları sorumluluk branşında ruhsatı olan bütün sigorta şirketleri, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yapmakla yükümlüdür."

             MADDE 4 – Aynı Kararın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 4 - Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası asgari teminatları ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından tespit edilir."

             MADDE 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın