Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına İlişkin Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI


Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.07.0.MGM.0.41/315 /14080                                                    12.11.2009                     

Konu : Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı

 

 

 

                                               .......................VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

 

            Bilindiği üzere, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 244 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; “Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydı gereken tutarların sonuçlarının raporlanması, ödeneğinin temin edilmesi, ödenmesi ve ilgili diğer hususlara ilişkin esas, usul ve süreler Bakanlıkça belirlenir.” hükmüne istinaden Bakanlığımızca yayımlanan 2 sayılı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinde Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabının ilişkin esas, usul ve süreler düzenlenmiştir.

            Bununla birlikte Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, bazı harcama birimleri ve muhasebe birimlerince söz konusu tebliğde belirtilen  esas, usul ve sürelere  uyulmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlık Merkez Harcama Birimleri ve Strateji Birimlerince ödenek planlamasının doğru bir şekilde yapılabilmesini ve ödenek taleplerinin zamanında karşılanabilmesini teminen; harcama birimlerinin yeterli ödeneği bulunmayan söz konusu Tebliğ ekinde belirtilen giderlere ilişkin ödeme emri belgelerini bir nüsha fazla düzenlemek ve kanıtlayıcı belgeleri eklemek suretiyle tahakkuk ettirip muhasebe birimlerine  göndermeleri ve muhasebe birimlerinin de harcama birimleri tarafından usulüne uygun olarak tahakkuk ettirilip gönderilen ödeme emri belgeleri ve eki harcama belgeleri üzerinde ilgili mevzuatına göre gerekli kontrolleri yaparak Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına almak suretiyle muhasebeleştirilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına kaydedilmesi gereken ödeme emri belgelerinin harcama birimlerinde bekletilmeksizin muhasebe birimlerine bir an evvel intikal ettirilmesi ve muhasebe birimlerinin de kendilerine ulaşan ödeme emri belgelerini derhal Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alması hususunda ilgili birimlerin uyarılmasını önemle rica ederim.

 

 

    

                                                                                                                Ömer DUMAN

                                                                                                                       Bakan a.  

                                                                                                                   Genel Müdür

      

 

 

DAĞITIM:

- 81 İl Valiliğine

- Merkez Muhasebe Birimleri

Sayfayı Kapatmak için tıklayın