Genel Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini ile İlgili Genel Yazı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.07.0.MGM.0.23/225/115-14016                                                    11/11/2009

Konu  :Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsil ve Terkini

 

................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık)

 

  İlgi   : 05/09/2009 tarihli ve B.07.0.MGM.0.23/225/115/11428 sayılı yazı.     

                                                      

            Bilindiği  üzere, 25/06/2009 tarihli ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 14 üncü maddesi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddede “Üniversite hastanelerince (vakıf üniversiteleri hariç) ve Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan tedavi hizmeti karşılığı olarak 01/01/2009 tarihinden önce düzenlenmiş olan fatura bedellerinden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilememiş alacak tutarlarının % 50’sinin altı ay içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı fer’ileriyle birlikte terkin edilir. Tahsil edilemeyen fatura bedeli 100 Türk Lirasından az ise doğrudan terkin edilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu hükmün uygulanmasıyla  ilgili usul ve esaslar belirlenerek ilgide kayıtlı  genel yazımızla  81 İl Valiliğine (Defterdarlık) duyurulmuş ve Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) web sitesinde yayımlanmıştır. Ancak Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) ulaşan yazılarda; söz konusu esasların uygulanması hakkında tereddüde düşüldüğü bildirildiğinden, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

            1-Sosyal  güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan kişilere 01/01/2009 tarihinden önce tedavi hizmeti verildiği halde, idaresince ilgili mevzuatına göre faturası düzenlenmeyip hizmet bedeli taahhütname veya benzeri bir belgeye bağlanmış olan  alacaklar hakkında da tahsil ve terkin işlemleri yapılacaktır.

            2- Alacağın  fer’ileri ifadesinden;  söz konusu alacağa ait faiz, vekalet ücreti, yargılama giderleri; alacak, icra takibine konu olmuş ise icra masrafları, icra vekalet ücretleri vb. nin anlaşılması gerekmektedir.

           3- İlgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık  yardımından yararlanamayan gerçek kişilerden; Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin 6 Sıra Nolu Uygulama Tebliğinin 21.4 maddesi gereğince alınan ilave ücretler  nedeniyle doğan borçlar da Kanun kapsamında değerlendirilecektir.  Ancak, ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık  yardımından yararlanan gerçek kişilere ait borçlar ise söz konusu Kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve yazımızın, ilinizde bulunan sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarına ve bünyesinde hastane bulunan üniversite döner sermaye işletmesi saymanlıklarına duyurulmasını rica ederim.                                                                          

                                                                                                                 

 

                                                                                                                    Naci AĞBAL

           Bakan a.

                                                                                                                               Müsteşar             

 

 

Sayfayı Kapatmak için tıklayın